فهرست کتاب


تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی

تدوین مجتبی فراهانی‏‏‏

جنگ و رشد شخصیت

شمادید که در این جنگ تحمیلی که پیش آمد و محاصره اقتصادی ما شدیم، خود ایرانی ها، خود ارتشی ها این قطعات را درست کردند. اگر قبل از این بود، یکی از آن قطعات را نمیتوانستند درست کنند، از باب اینکه شخصیتشان را گم کرده بودند می گفتند باید متخصص(721)
596

تحرک بی سابقه

این جنگ پیش آمد و یک سال و نیم تقریباً طول کشیده است و ثمرات بزرگی برای ما داشته است که اول غافل بودیم و کم کم متوجه شدیم. یکی ازثمرات بزرگ این، این تحرک بی سابقه است که درجوانهای ما در جبهه و پشت جبهه ها این تحرک بزرگ حاصل شده است و کانه از آن رخوت وسستی که برای اشخاصی است نشسته اند و کارهای معمولی را می کنند این رخوت و سستی از بین رفته است و جای خودش را به فعالیت و تحرک داده است که امروز ارتش ما، سپاهیان ما، بسیج ما و عشایر ما وملت ما، چه در جبهه و چه در خارج جبهه فعالند و متحرک و در مقابل همه ناگواری ایستاده اند و جنگ رابرای خودشان گوارا می دانند(722)
597

یکپارچگی ایران در عشق به شهادت

امروز ایران یکپارچه تحرک است، یکپارچه فعالیت است، یکپارچه هوای عشق به شهادت و هوای عالم غیب است. در رژیم های سابق اسمی از این مساء ل نبود.(723)
598