فهرست کتاب


تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی

تدوین مجتبی فراهانی‏‏‏

اهمیت رادیو و تلویزیون

من کراراً به آقایانی که از رادیو تلویزیون اینجا آمدند تذکر دادم که این دستگاهی که شماها اداره می کنید حساسترین دستگاهی است که در این کشور است سایر رسانه ها از قبیل مطبوعات و اینها موثرند، لکن در یک قشر خاصی، اولاً تیراژشان آنقدر زیاد نیست که به همه کشور و به همه افراد برسد و ثانیاً بسیاری از افراد کشور ما هستند که سواد ندارند تا بتوانند استفاده کنند، لکن از آن طرف تا آمده است که روزنامه ها به دست اشخاصی که دور هستند برسد باز دو سه روزی، دو روزی طول می کشد اما رادیو یک دستگاهی است که همه قشرهای ملت و همه افراد چه باسواد و چه بیسواد از آن استفاده می کنند و رادیو تلویزیون علاوه بر اینکه جهت سمعی دارد استفاده سمعی، استفاده بصری هم دارد و الان هم وضع طوری است که در همه دهات کشور ما، بلکه سایر همه کشورها هم در دهات کوچکش هم، این رادیو و تلویزیون هست، مثل سابق نیست که به یک دسته ای منحصر باشد، اشخاصی هم که مثلاً ضعیف هستند از حیث مادیات، معذلک کوشش می کنند که از مخارج خودشان کاهش بدهند و یک رادیو بخرند در صورتیکه شاید بسیارشان هم تلویزیون هم داشته باشند و شما هر حرفی را که منعکس کنید در رادیو، همان آن، به همه کشور و به همه جاهائی که موج رادیو می رسد، همان آن، می رسد و اگر این دستگاه یک دستگاه صحیح باشد، این می تواند یک خدمت بسیار بزرگی بالاتر از همه خدمت ها به مملکت بکند من کراراً به آقایانی که از رادیو تلویزیون اینجا آمدند تذکر دادم که این دستگاهی که شماها اداره می کنید حساسترین دستگاهی است که در این کشور است سایر رسانه ها از قبیل مطبوعات و اینها موثرند، لکن در یک قشر خاصی، اولاً تیراژشان آنقدر زیاد نیست که به همه کشور و به همه افراد برسد و ثانیاً بسیاری از افراد کشور ما هستند که سواد ندارند تا بتوانند استفاده کنند، لکن از آن طرف تا آمده است که روزنامه ها به دست اشخاصی که دور هستند برسد باز دو سه روزی، دو روزی طول می کشد اما رادیو یک دستگاهی است که همه قشرهای ملت و همه افراد چه باسواد و چه بیسواد از آن استفاده می کنند و رادیو تلویزیون علاوه بر اینکه جهت سمعی دارد استفاده سمعی، استفاده بصری هم دارد و الان هم وضع طوری است که در همه دهات کشور ما، بلکه سایر همه کشورها هم در دهات کوچکش هم، این رادیو و تلویزیون هست، مثل سابق نیست که به یک دسته ای منحصر باشد، اشخاصی هم که مثلاً ضعیف هستند از حیث مادیات، معذلک کوشش می کنند که از مخارج خودشان کاهش بدهند و یک رادیو بخرند در صورتیکه شاید بسیارشان هم تلویزیون هم داشته باشند و شما هر حرفی را که منعکس کنید در رادیو، همان آن، به همه کشور و به همه جاهائی که موج رادیو می رسد، همان آن، می رسد و اگر این دستگاه یک دستگاه صحیح باشد، این می تواند یک خدمت بسیار بزرگی بالاتر از همه خدمت ها به مملکت بکند(695)
572

آموزندگی یک فیلم

من غالباً فیلم هائی که خود ایرانی ها درست می کنند به نظرم بهتر از دیگران است مثلاً فیلم گاو آموزنده بود اما حالا این فیلم ها باید حتماً از آمریکا یا از اروپا بیاید با یک بی بند و باری، تا روشنفکران غربزده شاد شوند. فیلمهایی که از خارج به ایران می آید اکثراً استعماری است لذا فیلم های خارجی استعماری را حذف کنید، مگر صد درصد صحیح باشد.(696)
573

رعایت مصلحت کشور در برنامه ها

باید رادیو و تلویزیون مربی جوان های ما، مربی مردم کشور باشد، نه اینکه مطالبی در آن گفته شود که مخالف وضعیت کشور است، مخالف با مصلحت کشور است(697)
574