فهرست کتاب


تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی

تدوین مجتبی فراهانی‏‏‏

مردانگی و محبت در ورزشکاران

من امیدوارم که خداوند به همه شما توفیق عنایت کند و اختلاف که ریشه همه مفاسد است کنار گذاشته بشود همه با هم برادر، همه با هم برابر و دوست. در بین شما آن چیزی که از همه بیشتر به چشم می خورد، محبتی است که در شماهاست. شماها اهل محبت هستید و محبت اقتضا می کند که اختلاف در کار نباشد. دو نفر که هم را دوست دارند با هم اختلاف نمی کنند و شماها بین تان محبت رایج است و مردانگی، و امیدوارم که آن صفات بزرگی که هر دو آن صفت از طرف خداوند تبارک و تعالی است این اسباب این باشد که اختلافات در کار نباشد، همه با هم، همه مان باهم.(672)
549

پشتوانه یک ملت

مملکت ما همین طوری که به علما و دانشمندان احتیاج دارد به این قدرت شماها هم احتیاج دارد به این قدرت شما هم احتیاج دارد. این قدرت وقتی با ایمان باشد، وقتی که زورخانه با قرآن باشد، با ایمان باشد، پشتوانه یک ملت است. وقتی قهرمان ها قهرمان های اسلامی باشند پشتوانه یک ملت هستند. بازوی یک ملت هستند. آنها می خواستند قهرمان باشد لکن قهرمان آریامهری باشد چون پشتوانه ملت نمی توانست باشد. آنها همه چیز را خواستند برای خودشان، ما و شما همه چیز را میخواهیم برای خدا، برای اسلام. آنچه که پشتوانه ملت است، پشتوانه اسلام است، آن مردهای با ایمان هستند، ورزشکار با ایمان، روحانی با ایمان، دانشگاهی با ایمان، بازاری با ایمان، دهقان و کشاورز و کارگر باایمان، اینها می توانند پشتوانه یک ملت باشند و نگذارند دست های خائنانه کسانی که می خواهند همه چیز ما را ببرند، قدرت مادی ما، قدرت معنوی ما را از بین ببرند، اینها هست که نمی گذارند. ایمانتان را تقویت کنید، به اسلام پناه ببرید، همه مان به اسلام پناه ببریم، همه جا یاد خدا باشیم. من می دانم که ورزشکارها در گودهای زورخانه یاد خدا هستند، یاد امیرالمؤمنین هستند، تقویت کنید این یاد خدا را تقویت کنید، این یاد مولا را و همه با قدرت، همه با ایمان انشاء الله به پیش ببرید.(673)
550

رمز سرعت قبول معنویات

آنها که جنبه ورزشکاری و مادی را دارند، آنها جوان هائی هستند که قوای جسمی شان به خاطر همین ورزش نشاط و آمادگی پیدا می کند، آنوقت روح آنها معنویات و ایمان را زودتر قبول می کند.(674)
551