فهرست کتاب


تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی

تدوین مجتبی فراهانی‏‏‏

تلاش حوزه در تربیت علمای دین باور

علمای دین باور در همین حوزه ها تربیت شدند و صفوف خویش را از دیگران جدا کردند. قیام بزرگ اسلامی مان نشأت گرفته از همین بارقه است.(669)
ورزش و مکانهای ورزشی
546

عقل سالم در بدن سالم

عقل سالم در بدن سالم است. ورزش همانطور که بدن را تربیت می کند و سالم می کند، عقل را هم سالم می کند و اگر عقل سالم باشد تهذیب نفس هم بدنبال او باید باشد. شما همانطور که ورزش می کنید و اعصاب خودتان را قوی می کنید و انشاءالله برای آتیه مملکت مفید خواهید شد، لازم است که همه ابعاد روحی خودتان را تحت تربیت ورزشی قرار بدهید.(670)
547

ورزش برای تقویت روح

من وقتی که شما جوان ها را می بینم، ماشاء الله جوان های برومند و پهلوان خیلی خوشم می آید و افتخار می کنم به اینکه جوان ها علاوه بر برومندی بدنی توجه به دیانت و اسلام دارند و همانطوری که ورزش کردند برای تقویت بدن انشاء الله ورزش برای تقویت روح هم کرده اند و می کنند. وقتی این دو تا قوه با هم شد، قوه جسمانی و قوه روحانی، این ارزش خیلی پیدا می کند، قوه جسمانی برای خدمت و قوه روحانی هم برای هدایت، با قوه روحانی انسان هدایت کند خودش را و با قوه جسمانی خدمت کند. این دو قوه وقتی که مجتمع شد، یک انسان به تمام معنا انسان می شود.(671)
548