فهرست کتاب


تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی

تدوین مجتبی فراهانی‏‏‏

اهمیت رفتار علما در جامعه

اگر به سبب اعمال، کردار و رفتار ناروای شما یک نفر، گمراه شده، از اسلام برگردد، مرتکب اعظم کبائر می باشید. و مشکل است توبه شما قبول گردد. چنانکه اگر یک نفر هدایت یابد - به حسب روایت - بهتر است از آنچه آفتاب بر آن می تابد. مسئولیت شما خیلی سنگین است. وظایف شما غیر از وظایف عامه مردم می باشد، چه بسا اموری که برای عامه مردم مباح است، برای شما جایز نیست و ممکن است حرام باشد. مردم ارتکاب بسیاری از امور مباحه را از شما انتظار ندارند. چه رسد به اعمال پست نامشروع، که اگر خدای نخواسته، از شما سر بزند مردم را نسبت به اسلام و جامعه روحانیت بدبین می سازد.(633)
510

آدم سازی علما

این دسته از علمایی که جانفشانی کردند و خودشان را جوری کردند که حالا شما به آنها اشکال می کنید از باب اینکه اطلاع بر واقعه ندارید، نه اینکه سوء قصد دارید، نه اینکه سوء نیت دارید، اطلاع از واقعیات ندارید، این آدم سازی است، نه این است که اینها درباری شده اند، اینها می خواهند آدم بسازند.(634)
511

تحول فکری جامعه ایران

البته ما روحانیون مردم را هدایت کردیم و تمام جرایم رژیم را افشا کردیم و روشنگری روحانیون، بحمدالله مفید واقع شد و مردم روشن شدند و یک تحول فکری برای جامعه ایران به وجود آمد، به طوری که همه با هم یک صدا به دنبال یک راه و مقصد در حرکتند و آن نابودی این دودمان و برچیده شدن نظام شاهنشاهی و برقراری حکومت اسلامی است و این هدف در سراسر ایران حکمفرماست.(635)
512