فهرست کتاب


تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی

تدوین مجتبی فراهانی‏‏‏

مسئولیت در برابر خدا

شما هم، فرهنگی هاهم ظل انبیا باید باشید و همه کسانی که شغل انبیا را دارند که فرهنگی ها هم همان شغل را دارند. مسوولیت زیاد است برای فرهنگی ها، چنانچه برای علماء دین زیاد است، یعنی یک مسؤولیت است برای همه. همه یک جور مسؤولیت در مقابل خدا دارند، شما مسؤولید که آنهاء ی که در کلاس های شما هستند و تحت تربیت شما هستند مسؤولید که آنها را انسان کنید(606)
483

کلید سعادت و شقاوت به دست فرهنگیها

پس شغل ماها همه، همه مان، شغل من و شغل شما، هر دو شغلی است که از انبیا به ما رسیده است. اگر ما به این شغل که داریم خیانت کنیم، به انبیا خیانت کرده ایم، به خدای تبارک و تعالی خیانت کرده ایم و خیانتمان این است که جوان هائی که پیش ما باید تربیت بشوند یک تربیت منحرفی بشوند. جوان ها را مستقیم بار بیاورید، آدم بار بیاورید، اگر علاقه دارید به اینکه کشور شما، دین شما محفوظ بماند این محفوظیت کلیدش دست شماست. کلید سعادت و شقاوت یک ملت دست فرهنگی است. فرهنگی اگر خوب باشد مملکت خوب می شود، معلم اگر خوب باشد مملکت خوب شود، معلم اگر منحرف باشد مملکت خراب می شود. پس شمائید که می توانید یک مملکتی را به پیش برانید، هم معنویاتش را و هم مادیاتش را و شمائید که می توانید یک مملکتی را خدای نخواسته به عقب برانید، هم معنویتش را و هم مادیتش را. پس شغل شریف، مسؤولیت زیاد. این شغل شریفی که الان به عهده شما آمده است و ماهم با شما هستیم تبع شما انشاء الله، این شغل شریف را، این امانتی است که خدا به شما داده، به این امانت خیانت نکنید و نکنیم انشاء الله.(607)
484

حفظ دین و دنیا با تربیت صحیح

برنامه طویل المدت برای شما جوان ها، برای شما خانم ها، برای همه این است که اگر شماها یک انسان مهذب باشید، مقاصد اسلامی را پیش می برید. اگر این خانم ها بچه های مهذب بار بیاورند، بچه های اسلامی بار بیاورند، شما هم دینتان و هم دنیاتان محفوظ است. اگر خدای نخواسته در دامن اینها بچه غیر مهذب، بچه غیر اسلامی پیدا بشود و در کفالت شما جوان ها بچه غیر اسلامی، بچه های غیر مهذب پیدا بشوند و در دبستان های ما که بچه هامان می روند مهذب و مودب به آداب اسلامی نباشند، در دبیرستان های ما که جوان های ما می روند تهذیب در کار نباشد، ادب اسلامی در کار(608)
485