فهرست کتاب


تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی

تدوین مجتبی فراهانی‏‏‏

همه افراد معلم به متعلم

تمام ملت باید معلم باشند، معلم فرزندان خود. اسلام تمام افرادش معلم باید باشند و تمام افرادش متعلم تمام ملت باید معلم باشند، معلم فرزندان خود. اسلام تمام افرادش معلم باید باشند و تمام افرادش متعلم.(604)
481

نقش معلمین در پیشرفت و عقب ماندگی

مسؤول تمام مقدراتی که برای یک کشوری پیش می آید، مسئول تمام انسان هائی که باید انسان بشوند، مسؤول تمام جوان هائی که زیردست جوان هائی که زیر دست آنها باید تربیت بشوند، تربیت باید بشود انسان در مکتب فرهنگیان، معلم و مقدرات هر مملکتی به دست همین هاست که از فرهنگ بیرون می آیند و پیشرفت هر کشوری و عقب ماندگی هر کشوری باز به دست معلمین است. معلم است که با ساختن خود، افراد را، کشور را پیش می برد و معلم است که اگر خدای نخواسته در پیش او انحراف حاصل بشود، کشور را خراب می کند. معلم است که انسان ها را یا مهذب بارآورد، متعهد بار می آورد و یا انگل بار می آورد و وابسته، همه از مدرسه بلندشود، همه سعادت ها و همه شقاوت ها انگیزه اش از مدرسه هاست و کلیدش دست معلمین است. باید معلمین توجه داشته باشند اولابه شغل شریف خودشان که شغل انبیاست و ثانیا به مسوولیت خودشان که همان مسوؤلیت انبیاست. انبیا مسؤولند لکن درست آنها عمل می کنند، از مسؤولیت درست بیرون می آیند، از امتحان درست بیرون می آیند. آنها مامور به تربیت هستند و تربیت می کنند و آنقدری که از عهده شان برآمد عمل کردند. شما هم همان مسؤولیت را دارید و همان شرافت را، کانه فرهنگ سایه ای است از نبوت و فرهنگی ها سایه ای هستند از نبی. این سایه باید عمل کند به آنطوری که ذی ظل عمل کرد. اینکه می گویم سایه، برای این است که سایه از خودش هیچ نباید داشته باشد همانطوری که یک سایه ای وقتی که می افتد روی زمین از یک شخصی، حرکت، حرکت شخص است و سایه به حرکت شخص حرکت می کند.(605)
482

مسئولیت در برابر خدا

شما هم، فرهنگی هاهم ظل انبیا باید باشید و همه کسانی که شغل انبیا را دارند که فرهنگی ها هم همان شغل را دارند. مسوولیت زیاد است برای فرهنگی ها، چنانچه برای علماء دین زیاد است، یعنی یک مسؤولیت است برای همه. همه یک جور مسؤولیت در مقابل خدا دارند، شما مسؤولید که آنهاء ی که در کلاس های شما هستند و تحت تربیت شما هستند مسؤولید که آنها را انسان کنید(606)
483