فهرست کتاب


تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی

تدوین مجتبی فراهانی‏‏‏

نبودن خیانت در تربیت اسلامی

آنهائی که معلم هستند، در دانشگاه ها استاد هستند، در دبیرستان ها، در دبستان ها، از همان اول که بچه ها تحویلشان داده می شود باید مسؤول تربیت اینها باشند، مشغول این باشند که اینها را تربیت کنند، یک تربیت صحیح اسلامی که در تربیت صحیح اسلامی همه چیز است. یعنی یک مسلم اگر چنانچه همانطوری که اسلام می خواهد بزرگ بشود این ممکن نیست که به مملکت خودش خیانت بکند، ممکن نیست که به برادر خودش، به همسایه خودش، به همشهری خودش، به یک آدم غریبه خیانت بکند، اصلاخیانت منتفی می شود. ما باید کوشش کنیم که افراد صالح درست بکنیم.(599)
476

تقویت اعتماد به نفس در جوانها

جوان ها را با اعتماد به نفس، با استقلال نفسانی بار بیاورید. معلم ها جوان ها را مستقل، آزاد بار بیاورید، متعمد به نفسشان کنید(600)
477

حافظان استقلال

معلمان خیلی مقام بزرگ دارند و خیلی مسؤولیت بزرگ. اگر معلمان ما کوتاهی کنند در تعلیم، مسؤول هستند. معلمین هستند که می توانند مملکت را حفظ کنند، استقلال مملکت را.(601)
478