فهرست کتاب


تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی

تدوین مجتبی فراهانی‏‏‏

انتخاب معلم متدین

پس از این مرحله، تربیتهای خارجی از معلمان و مربیان - غیر پدر و مادر - است که آن را نیز در اول امر، پدر کفیل است، و صحت و فساد در این مرحله به ذمه پدر است. و البته انتخاب معلم متدین خوش عقیده خوش اخلاق، و مدرسه و معلم خانه مناسب دینی اخلاقی مهذب، در تربیت ابتدائی طفل دخالت تام تمام دارد. چه بسا باشد که نقشه سعادت و شقاوت طفل در این مرحله، ریخته شود و تزریقات معلمین، یا شفای امراض و یا سمّ قاتل است که عهده دار آن پدر است.(595)
472

معلمها و تربیت صحیح

و انشاء الله امیدواریم که با همت همه اقشار مملکت بتوانید شما این مملکتی را که عقب رانده شده است و اینها رفتند، و اینجا را خراب کرده رفتند، بتوانید که همه با هم دست به هم بدهید، با وحدت کلمه، با وحدت فعالیت، ایران را از سر بسازید. معلم ها بچه های ما را تربیت کنند، یک تربیت صحیح، مهندسین ما کارهای نافع بجا بیاورند و همین طور سایر اقشار(596)
473

تربیت شیطانی نکنید

مواظب باشید که اعمالتان، اعمال صالح باشد، قیامتان برای خدا باشد، اعمالتان برای خدا باشد. هر کدام بچه دارید تربیت کنید، تربیت الهی بکنید، تربیت شیطانی نکنید. هر کدام مدرسه می روید، چه به مدرسه که می روید تربیت الهی بشوید. هر کدام معلم مدرسه هستید، تربیت کنید بچه ها را به تربیت الهی، تربیتهای شیطانی را از آن دست بردارید. مواظب باشید که اعمالتان، اعمال صالح باشد، قیامتان برای خدا باشد، اعمالتان برای خدا باشد. هر کدام بچه دارید تربیت کنید، تربیت الهی بکنید، تربیت شیطانی نکنید. هر کدام مدرسه می روید، چه به مدرسه که می روید تربیت الهی بشوید. هر کدام معلم مدرسه هستید، تربیت کنید بچه ها را به تربیت الهی، تربیتهای شیطانی را از آن دست بردارید.(597)
474