فهرست کتاب


تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی

تدوین مجتبی فراهانی‏‏‏

خانواده محل تربیت علمی و دینی

بانوان محترم! مسؤولید همه، مسؤولیم همه، شما مسؤول تربیت اولادها هستید، شما مسؤولید که در دامن های خودتان اولادهای متقی بار بیاورید، تربیت کنید، به جامعه تحویل بدهید. همه مسؤول هستیم که اولادها را تربیت کنیم لکن در دامن شما بهتر تربیت شوند. دامن ما در بهترین مکتبی است از برای اولادها. مسؤولیت دارید نسبت به فرزندان خود، مسؤولیت دارید نسبت به کشور خودتان و شما می توانید بچه هایی تربیت کنید که یک کشور را آباد کنند. شما می توانید بچه هایی را تربیت کنید که حفاظت از انبیاء بکنند، حفاظت از آمال انبیاء بکنند. شما هم خود حافظ باید باشید و هم نگهبان درست کنید، نگهبان، اولادهای شما هستند، آنها را تربیت کنید. خانه های شما باید خانه تربیت اولاد باشد. منزل علماست منزل شما و منزل تربیت علمی، تربیت دینی، تهذیب اخلاق. توجه به سرنوشت اینها در عهده پدران است و در عهده مادرها، مادرها بیشتر مسؤول هستند و مادرها اشرف هستند، شرافت مادری از شرافت پدری بیشتر است، تاثیر مادر هم در روحیه اطفال از تاثیر پدر بیشتر است.(586)
463

عقده بچه ها از دوری مادر

بچه ها از اول که در دامن مادر نباشند عقده پیدا می کنند و اکثر مفاسد از این عقده هایی است که بچه ها پیدا می کنند.(587)
464

توطئه جدایی

در طول این سلطنت، اینها کوشش کردند که مادران را از بچه ها جدا کنند به مادرها تزریق کردند که بچه داری چیزی نیست، شما توی ادارات بیائید. و اینها بچه های معصوم را جدا کردند از دامن مادران و بردند در پرورشگاه ها و جاهای دیگر، و اشخاص اجنبی و غیر رحیم آنها را به تربیت فاسد تربیت می کردند. بچه ای که از مادرش جدا شد پیش هر که باشد عقده پیداکند، عقده که پیدا کرد مبدأ بسیاری از مفاسد می شود. بسیاری از قتل هائی که واقع می شود از روی همین عقده هائی است که پیدا می شود، و بسیاری از عقده ها از این پیدا می شود.(588)
465