فهرست کتاب


تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی

تدوین مجتبی فراهانی‏‏‏

اولین مدرسه

اول مدرسه ای که بچه دارد، دامن مادر است. مادر خوب بچه خوب تربیت کند و خدای نخواسته اگر مادر منحرف باشد، بچه از همان دامن منحرف بیرون می آید و چون بچه ها آن علاقه ای که به مادر دارند به هیچ کس ندارند و در دامن مادر که هستند تمام چیزهائی که دارند، آرزوهایی که دارند خلاصه می شود در مادر و همه چیز را در مادر می بینند. حرف مادر، خلق مادر، عمل مادر، در بچه ها اثر دارد. لامحاله یک بچه در دامن مادر که اول کلاس است، این دامن اگر یک دامن طاهر پاکیزه مهذب باشد، بچه از همین اول که دارد رشد می کند، با آن اخلاق صحیح و با آن تهذیب نفس و با آن عمل خوب رشد می کند. بچه وقتی در دامن مادرش هست می بیند مادر اخلاق خوش دارد، اعمال صحیح دارد، گفتار خوش دارد، آن بچه ها از همان جا اعمالش و گفتارش به تقلید از ماد ر که از همه تقلیدها بالاتر است و به تزریق مادر که از همه تزریق ها موثرتر است، تربیت می شود.(580)
457

انعکاس تربیت فرد در جامعه

شما تحویل مدرسه می دهید اگر معلم، یک معلم صحیحی باشد، از مدرسه این افراد صحیح بیرون می آید، یک جامعه صحیح می شود. شما بعدها معلم می شوید انشاء الله، حالا بعدها هر کدام مادر نیستید مادر می شوید انشاء الله، معلم می شوید، در مادری تان باید بچه ها را تهذیب کنید، در معلمی تان هم باید تهذیب کنید تحویل جامعه بدهید یک افراد صحیح، یک جامعه را صحیح کنید و اگر خدای نخواسته عکس این معنا باشد، زجر آنها هم به عهده شما می آید. همانطوری که هر کار خوبی که اینها بکنند چون شما مبدأ این کار خوب بودید برای شما هم خوبی دارد، اجر و ثواب دارد، اگر خدای نخواسته یک قشر فاسدی شما تحویل جامعه بدهید، آنها بروند فسادکاری بکنند، این دودش توی چشم شما هم می رود(581)
458

توطئه حذف نقش تربیتی زن

بعد دیدیم که قضیه کشف حجاب قضیه ای نبودکه اینها بخواهند برای خانم خدمت بکنند، اینها می خواستند که برای این طبقه هم با زورآزمائی و با فشار، با زور این قشر را هم نابود کنند، آن مآثری که اینها دارند، آن خدمت هائی که این قشر می خواهند به ملت بکنند، آن خدمت ارزنده ای که بانوان ما عهده دار آن هستند، آن از دستشان گرفته بشود و نگذارند اینها آن خدمت اصیلی که باید بکنند و آن تربیت بچه ها که بعدها مقدرات مملکت به دست آنهاست اینها نگذارند که این خدمت انجام گرفته بشود، مبادا بچه ها در دامن اینها تقوا پیدا بکنند، در دامن اینها تربیت اسلامی بشوند، تربیت ملی بشوند و بعد در دبستان ها که آمدند و بعد در دبیرستان ها که رفتند نتوانند آنها با تبلیغاتی که آنجا می کنند و استادهائی که از خودشان آنجا می گذارند و مبلغینی که در آنجا دارند نتوانند اینها را برگردانند، از این جهت نقشه این بود که این بانوان را از آن مقام اصیل بزرگی که دارند کنار بزنند و به خیال خودشان نیمی از این جمعیت ایران را آزاد کنند.(582)
459