فهرست کتاب


تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی

تدوین مجتبی فراهانی‏‏‏

امتیاز مکتب توحید

از امتیازات مکتب توحید با تمام مکتب هائی که در عالم هست، این است که در مکتب های توحید، مردم را تربیت می کنند و آنها را از ظلمات خارج کنند و هدایت به جانب نور می کنند. تمام مکتب هائی که مکتب غیر توحیدی هستند، مکتب های مادی هستند واین مکتب های مادی مردم را از عالم نور بر می گردانند به سوی عالم ظلمت و دعوت می کنند به مادیگری و ماده واز عالم نور منصرف و منحرفشان می کنند یا آنها را همان دعوت به ماده کنند و دیگر آن طرفش را کار ندارند. نسبت به عالم نور، و در ارجاع مردم به عالم نور بیطرف هستند و علی ایحال هر دو مکتب، چه آن مکتب های ضد توحیدی و چه آن مکتب هائی که نسبت به توحید کاری ندارند، بیطرفند نسبت به توحید، اینها کارهائی که می کنند، تعلیم و تعلم هائی که دارند، تعلیم وتعلم هائی است که مربوط به ماده است و مردم را در مادیات و در ظلمات منغمس می کنند و از توحید و از نور آنها را باز می دارند لکن مکتب های توحیدی که در راس آنها مکتب اسلام است در عین حال که به مادیات و با مادیات سر و کار دارند، لکن مقصد این است که مردم را طوری تربیت کنند که مادیات، حجاب آنها برای معنویات نباشد، مادیات را در خدمت معنویات می کشند، به خدمت معنویات می کشند، در عین حالی که نسبت به مادیات نظر دارند، نسبت به زندگی دنیا نظر دارند، در عین حال مردم را متوجه به معنویات می کنند و از ظلمت ماده نجات می دهند. توجه به ماده و به مادیات به طوری که تمام توجه به مادیات باشد، ظلمت است، ظلمات است و انسان را به ظلمات می کشد و به چیزهائی می کشد که شما مشاهده می کنید که در همه مکتب هائی که هست، مردم را می کشند به جنگ ها، به خونریزی ها. مکتب کمونیسم، مکتب خونریزی است، مکتب اختناق است، تمام اختناق در آنجا حکمفرماست و خونریزی در آنجا هست به طوری که سران آنها در اول امری که سلطه پیدا کردند، هزاران نفر، بلکه صدها هزار نفر را به قتل رساندند و مادیتی که در آمریکا و امثال آن ممالک غربی غیر کمونیستی است، آنها هم تمام جدال و نزاعشان سر مادیات است و با مادیات سرو کار دارند و مردم را به خاک و خون می کشند. الان در تمام دنیا که ملاحظه می کنید،
این دو مکتب و این دو فرقه دست دارند و مردم را به خاک وخون می کشند. یک طایفه در افغانستان وامثال اینها، یک طایفه دیگر در جاهای دیگر. مکتب های توحیدی اینطور نیست، مکتب های توحیدی نمی خواهند فتح کنند بلاد را و نمی خواهند با مردم با خشونت رفتار کنند، آنها می خواهند مردم را از ظلمت های ماده به نور بکشند، به طرف خدا بکشند، توجه به خدا بدهند ولهذا تا آنجا که امکان دارد در مکتب های غیر مادی مدارا هست، خوشرفتاری هست، دعوت هست، تا آنجائی که ممکن است با دعوت مردم را بر می گردانند به عالم نور و هیچ وقت در صدد جنگ و جدال نیستند مگر اینکه احساس کنند توطئه هست، اگر احساس توطئه کردند، به حسب دستور قرآن و به حسب دستور اسلام با آن ها با شدت رفتار می کنند، تا احساس توطئه نشده است همه را آزاد میگذارند برای هر چه خواهند اختیار کنند، وقتی احساس توطئه شد، باشدت رفتار می کنند.
434

طراحی فرهنگ صحیح

طرح بدهید تا انشاء الله عمل بشود و بلکه انشاء الله ما بتوانیم، البته یک برنامه طولانی، به اینجور نمی شود، بتواند این را با یک برنامه طولانی متحول کند این فرهنگ رابه یک فرهنگ صحیح. اگر هست، یک علم صحیح باشد، نه اینجاست که یک علمی برای ما آوردند که ما را تا یک حدودی نگه دارند وباز به ما نشان ندهند.(558)
435

توجه به ارزشهای فرهنگ اسلام

این فرهنگ های غربی را بیش از پنجاه سال است که شما دیدید و هر چه به سر این ملت آمد از این فرهنگ غربی آمد، هر انحرافی که برای جوان های عزیز ما پیدا شد به واسطه این فرهنگ غربی بود. روشنفکرها توجه کنند به اینکه مهلت بدهند یک چندسالی هم فرهنگ اسلامی باشد، تجربه کنند ببینند که با فرهنگ اسلام چه خواهد شد.(559)
436