فهرست کتاب


تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی

تدوین مجتبی فراهانی‏‏‏

تنها مکاتب انسان ساز

بر خلاف تمدن که مکتب های الهی می خواهند انسان درست کنند که همه درکنار هم آسوده و آرام باشند، مکتب های اینها همه اش دنبال این معناست که باید این آنجا رابگیرد و آنجا را بگیرد بزند، بکشد، چه بکند.(556)
432

جبران غرب زدگی

این مصیبت بزرگی که بر ایران و ممالک شرقی مطلقا وارد شده است که گوششان به این است که غربی ها چه می کنند و چه می گویند و چه عمل کنند و خودشان را از دست بکلی داده اند، استقلال فکری خودشان را، محتوای خودشان را از دست داده اند، این ضرری است که بالاتر از ضرر نفت و - نمی دانم - امثال اینهاست. این راباید فرهنگ جبران بکند که فرهنگ ما طوری باشد که بعد از انشاء الله چند سال دیگر افرادی که از فرهنگ بیرون می آیند یک افرادی متکی به نفس که خودشان را ببینند، نه تبع ببینند، نه دنباله ببینند و گمان کنند که هر چه آنها کردند، ما باید دنبال آنها باشیم. باید مملکت خودشان را و خودشان را مستقل ببینند و خودشان اداره بکنند مملکتشان را، خودشان با استقلال فکری خودشان دنبال مملکت و مصالح مملکت باشند.(557)
433

امتیاز مکتب توحید

از امتیازات مکتب توحید با تمام مکتب هائی که در عالم هست، این است که در مکتب های توحید، مردم را تربیت می کنند و آنها را از ظلمات خارج کنند و هدایت به جانب نور می کنند. تمام مکتب هائی که مکتب غیر توحیدی هستند، مکتب های مادی هستند واین مکتب های مادی مردم را از عالم نور بر می گردانند به سوی عالم ظلمت و دعوت می کنند به مادیگری و ماده واز عالم نور منصرف و منحرفشان می کنند یا آنها را همان دعوت به ماده کنند و دیگر آن طرفش را کار ندارند. نسبت به عالم نور، و در ارجاع مردم به عالم نور بیطرف هستند و علی ایحال هر دو مکتب، چه آن مکتب های ضد توحیدی و چه آن مکتب هائی که نسبت به توحید کاری ندارند، بیطرفند نسبت به توحید، اینها کارهائی که می کنند، تعلیم و تعلم هائی که دارند، تعلیم وتعلم هائی است که مربوط به ماده است و مردم را در مادیات و در ظلمات منغمس می کنند و از توحید و از نور آنها را باز می دارند لکن مکتب های توحیدی که در راس آنها مکتب اسلام است در عین حال که به مادیات و با مادیات سر و کار دارند، لکن مقصد این است که مردم را طوری تربیت کنند که مادیات، حجاب آنها برای معنویات نباشد، مادیات را در خدمت معنویات می کشند، به خدمت معنویات می کشند، در عین حالی که نسبت به مادیات نظر دارند، نسبت به زندگی دنیا نظر دارند، در عین حال مردم را متوجه به معنویات می کنند و از ظلمت ماده نجات می دهند. توجه به ماده و به مادیات به طوری که تمام توجه به مادیات باشد، ظلمت است، ظلمات است و انسان را به ظلمات می کشد و به چیزهائی می کشد که شما مشاهده می کنید که در همه مکتب هائی که هست، مردم را می کشند به جنگ ها، به خونریزی ها. مکتب کمونیسم، مکتب خونریزی است، مکتب اختناق است، تمام اختناق در آنجا حکمفرماست و خونریزی در آنجا هست به طوری که سران آنها در اول امری که سلطه پیدا کردند، هزاران نفر، بلکه صدها هزار نفر را به قتل رساندند و مادیتی که در آمریکا و امثال آن ممالک غربی غیر کمونیستی است، آنها هم تمام جدال و نزاعشان سر مادیات است و با مادیات سرو کار دارند و مردم را به خاک و خون می کشند. الان در تمام دنیا که ملاحظه می کنید،
این دو مکتب و این دو فرقه دست دارند و مردم را به خاک وخون می کشند. یک طایفه در افغانستان وامثال اینها، یک طایفه دیگر در جاهای دیگر. مکتب های توحیدی اینطور نیست، مکتب های توحیدی نمی خواهند فتح کنند بلاد را و نمی خواهند با مردم با خشونت رفتار کنند، آنها می خواهند مردم را از ظلمت های ماده به نور بکشند، به طرف خدا بکشند، توجه به خدا بدهند ولهذا تا آنجا که امکان دارد در مکتب های غیر مادی مدارا هست، خوشرفتاری هست، دعوت هست، تا آنجائی که ممکن است با دعوت مردم را بر می گردانند به عالم نور و هیچ وقت در صدد جنگ و جدال نیستند مگر اینکه احساس کنند توطئه هست، اگر احساس توطئه کردند، به حسب دستور قرآن و به حسب دستور اسلام با آن ها با شدت رفتار می کنند، تا احساس توطئه نشده است همه را آزاد میگذارند برای هر چه خواهند اختیار کنند، وقتی احساس توطئه شد، باشدت رفتار می کنند.
434