فهرست کتاب


تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی

تدوین مجتبی فراهانی‏‏‏

فرهنگ صحیح و تربیت صحیح

مطالعه کردند که اگر فرهنگ اینها یک فرهنگ مستقل صحیح باشد، از توی اینها یک جمعیت های سیاسی مستقل و امین پیدا می شود و این هم برای آنها مضر است بناء علیه در جانب اسلام و روحانیت دو چیز را سد می دیدند: یکی اصل اسلام را و یکی هم روحانیت را و در جانب دیگر باز احتمال این را که اگر این فرهنگ یک فرهنگ مستقلی باشد، در بین اینها تربیت شوند یک جوان هایی و یک رجالی، اگر اینها تربیت بشوند ولا محاله مقدرات مملکت دست اینها می افتد، باز هم مانع می شود اینکه اینها برسند به آمال خودشان(545).
421

هماهنگی فرهنگ با تمدن

فرهنگ یک ملت در راس تمدن بزرگ واقع شده، فرهنگ باید یک فرهنگی باشد موافق با تمدن و فرهنگ ما وقتی که ملاحظه میکنید یک فرهنگ وابسته غیرمترقی منحط است که جوان های ما را نگذارید یک قدم بالاتر از یک حدی، تا یک حدی یک قدم بالاتر بروند.(546)
422

فرهنگ برای تربیت جوانان مستقل

این فرهنگ باید متحول بشود. فرهنگ استعماری فرهنگ استقلالی بشود. باید معلمینی که در این فرهنگ یا در تمام قشرهای اساتید و عرض می کنم اینها باشد، انتخاب بشوند و اشخاص صحیح، سالم، کسانی که جوان ما را تربیت صحیح بکنند نه اینکه یک تربیت انگلی بکنند، چنانچه تا حالا بنابراین بوده است که اینها را غربی بار بیاورند، غربزده کنند. باید استقلال داشته باشید،(547)
423