فهرست کتاب


تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی

تدوین مجتبی فراهانی‏‏‏

بی توجهی و جسارت به مؤمن

نباید انسان همین طور بدون این که توجه کند به مطلبی، یک وقت خدای نخواسته جسارت کند به یک مؤمنی، به یک مسلمی، به یک طلبه ای، به یک اهل علمی، فرضاً از این که به یک عالمی، فرضاً از این که به یک مرجعی اینها باید مواظبت کرد، انسان باید خودش را مواظبت کند حفظ کند این جهات را تا موفق بشود.(518)
397

معاصی کوچک راه ورود به کفر

شیطان راضی نیست به فکر ما، او کفر ما را می خواهد، او می خواهد همه را منتهی کند به کفر، منتها از معاصی کوچک می گیرد و کم کم وارد می کند در بزرگتر و کم کم در بزرگتر و کم کم بالاتر تا برسد به آن جا که خدای نخواسته انسان را منحرف کند اصلاً از اسلام باید مراقبت کنید آقا از خودتان، باید از اول صبح که از خواب پا می شوید، یا اول اذان یا عشا یا قبل از اذان که پا می شوید از خواب طویل باید مراقب خودتان باشید.(519)
398

ریشه اختلافات

ریشه تمام اختلافاتی که فاقد هدف مشخص و مقدسی باشد به حب دنیا بر می گردد و اگر در میان شما هم چنین اختلافاتی وجود دارد برای آن است که حب دنیا را از دل بیرون نکرده اید و از آنجا که منافع دنیا محدود می باشد هر یک برای به دست آوردن آن با دیگری به رقابت برمی خیزد، شما خواهان فلان مقامید دیگری نیز همان مقام را می خواهد قهراً منجر به حسادت و برخورد می گردد. لیکن مردان خدا که به دنیا را از دل بیرون کرده اند هدفی جز خداوند ندارند هیچ گاه با هم برخورد نداشته چنین مصایب و مفاسدی به بار نمی آورند اگر تمام پیامبران الهی امروز در یک شهر گرد آیند هرگز با هم دوئیت و اختلاف نخواهند داشت زیرا هدف و مقصد یکی است، دلها همه متوجه به حق تعالی بوده از حب دنیا خالی است.(520)
399