فهرست کتاب


تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی

تدوین مجتبی فراهانی‏‏‏

کار برای خدا

کوشش کنید که کارتان برای خدا باشد وقتی برای خدا باشد از هیچ چیز باک نداشته باشید، خدا همراه شماست و کسی که خدا همراهش است از هیچ نباید باک داشته باشد.(414)
338

از خود گذشتن رمز پیروزی

این توجه به خدا بود، از خود گذشته بود به خدا پیوسته بود. این رمز بود، این رمز، رمز پیروزی است. تا انسان به خود مشغول است نمی تواند کاری بکند برای اینکه خودها هستند، افراد هستند تا شما به خود مشغول هستید برادرتان هم همین طور و من هم همین طور، برادرم همین طور، هر کدام یک آمال خاصی دارید، تا توجه به خود است اقبال به خود است و پشت به خدا، همه نکبت ها هست. در پیروزی شما عکس بود مطلب، از آمال خودتان دست برداشته بودید.(415)
339

کم کردن توجه به نفس

اگر بخواهید سالم باشید از آن راه باید بروید. باید از توجهاتی که به نفس هست خودتان را کم کم، البته این مسأله ای نیست که به این زودی بشود، کم کم خارج بکنید، این همه آمال ما زیر خاک خواهد رفت. تمام خواهد شد، این همه توجهات به خود به ضررمان تمام می شود و تمام می شود، اینکه باقی می ماند این است که مربوط به خدا است ما عند کم ینفذ و ما عند الله باق(416) آنکه عند الله است باقی می ماند.(417)
340