فهرست کتاب


تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی

تدوین مجتبی فراهانی‏‏‏

عدم اعوجاج در آدم امین

شماها ذخایر این مملکت هستید، جوانید، دانشجو هستید، ذخیره این مملکت هستید طوری بکنید که این ذخیره ها برای مملکت مفید واقع بشود و خودتان را اصلاح بکنید تا انشاء الله یک انسان های متعهد صحیح العمل امین، کشورتان دست خودتان و خودتان اداره اش بکنید. آدم امین را هیچ کس نمی تواند معوجش کند، اشخاصی که اعوجاج دارند اینها امانت ندارند، اینها صلاحیت ندارند.(413)
337

کار برای خدا

کوشش کنید که کارتان برای خدا باشد وقتی برای خدا باشد از هیچ چیز باک نداشته باشید، خدا همراه شماست و کسی که خدا همراهش است از هیچ نباید باک داشته باشد.(414)
338

از خود گذشتن رمز پیروزی

این توجه به خدا بود، از خود گذشته بود به خدا پیوسته بود. این رمز بود، این رمز، رمز پیروزی است. تا انسان به خود مشغول است نمی تواند کاری بکند برای اینکه خودها هستند، افراد هستند تا شما به خود مشغول هستید برادرتان هم همین طور و من هم همین طور، برادرم همین طور، هر کدام یک آمال خاصی دارید، تا توجه به خود است اقبال به خود است و پشت به خدا، همه نکبت ها هست. در پیروزی شما عکس بود مطلب، از آمال خودتان دست برداشته بودید.(415)
339