فهرست کتاب


تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی

تدوین مجتبی فراهانی‏‏‏

اتکای به خدا در ادامه جنگ

انسان باید هر کاری می کند یک راهی را داشته باشد، یک اتکائی حالا داشته باشد. ملت ما با اتکای به خدا دارد در جبهه جنگ می کند. ملت ما اتکا به خدا دارد. در جبهه جنگ می کند و نماز شب می خواند و - عرض می کنم که - با دشمن اسلام مبارزه می کند. اگر آنجا شهید بشود، آن اجرش با خدای تبارک و تعالی است و پیش خدا آبرومند است، پیش خلق هم آبرومند است.(360)
297

اصلاح امور با اتکای به خدا

اتکال به خدا بکنید، اطمینان داشته باشید که با اتکال به خدا تمام کارهای شما اصلاح می شود.(361)
298

نزول سکینه در دل رزمندگان

بارالها! جوانان رزمنده ایران، فتح را از تو می دانند و به قدرت خویش مغرور نیستند و اگر غرور و سرافرازی هست برای آن است که مورد عنایت و حمایت ذات مقدس تو هستند. تو طمأنینه و سکینه را در دل آنان نازل فرمودی و رعب و وحشت را در قلوب دشمنان آنان که دشمنان اسلامند انداختی. خداوندا! هر چه هست از توست و امید آن داریم که این عنایت و حمایت را ادامه دهی تا پیروز نهایی و پس از آن نیز تا آنگاه که دشمنان تو و اسلام در نبرد با جنود اللّه و حزب اللّه هستند و تا استقرار حکومت اللّه.(362)
299