فهرست کتاب


تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی

تدوین مجتبی فراهانی‏‏‏

تأثیر ذکر در آرامش قلب

توجه به او را از یاد نبرید، توجه به او منشأ همه خیرات است برای دنیای شما، برای آخرت شما. به ذکر خدا مطمئن می شود قلبها «الا بذکر الله تطمئن القلوب»(345) قلب ها اگر بخواهد مطمئن باشد که بهترین نعمت این است که انسان مطمئن باشد. الان شما که اینجا نشسته اید، نه شما از من می ترسید، نه من از شما، برادریم همه، این اطمینان است.(346)
284

حل مشکلات با اتکال به خداوند

شما استناد به خدا داشته باشید و این استناد به خدا تمام مشکلات را انشاءاللّه حل خواهد کرد. مشکلات زیاد است لکن اراده مصمم ملت و مهمتر استناد به خدای تبارک و تعالی مشکلات را آسان می کند.(347)
285

رو به رحمت الهی کنید

رحمت الهی، قدرت الهی این را حفظش کنید، این نعمتی که خدا به شما داد و شما را متحول کرد به یک ملت دیگری.(348)
286