فهرست کتاب


تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی

تدوین مجتبی فراهانی‏‏‏

مقایسه اهل ذکر با دیگران در خدمت به جامعه

به اسم اینکه قرآن باید به میدان بیاید نباید آن چیزی را که راه است برای قرآن، از دست داد، اینها وسوسه هایی است که از شئون شیطان است به اسم اینکه قرآن دیگر باید خواند دعا و حدیث باید کنار برود و قرآن بیاید؟! دعا و حدیث را اگر استثنا کنیم قرآن هم کنار می رود. آنهایی که قرآن را می خواهند بیاورند به میدان، و حدیث را کنار بزنند قرآن را هم نمی توانند به میدان بیاورند. آنهایی که ادعیه را می خواهند کنار بگذارند به اسم اینکه ما قرآن می خواهیم نه دعا، قرآن را هم نمی توانند به صحنه بیاورند، اینها از وسواس شیطان است، و چیزهایی است که انسان را گول می زند و بیان هم یک بیانی است که جوانهای ما را گول می زند.
باید این جوانهاببینند آنها که اهل حدیث بودند و اهل ذکر بودند و اهل دعا بودند بیشتر خدمت کرده اند به این جامعه یا آنهایی که اهل اینها نبودند و می گفتند ما اهل قرآنیم؟ کدام بیشتر خدمت کرده اند؟ تمام این خیرات و مبرات را که می بینید از این مؤمنین است، تمام این موقوفات و دستگیری از ضعفا از این اهل ذکر و اهل نماز است، از غیر ایشان نیست در اشرافی که سابق بودند و متمول بودند آنهایی که نماز خوان بودند مدرسه و مریضخانه و امثال آنها درست کرده اند.(216)
185

نقش دعا در اداره کشور

باید مردم را وادار کرد به اینکه این توجهات به خدا را داشته باشند. ما قطع نظر از این هم بکنیم که ادعیه برای رسیدن انسان به کمال مطلق کمک می کند، برای اداره کشور هم کمک می کند. کمک کردن یکوقت به این است که انسان می رود دزد را می گیرد، یکوقت دزدی نمی کند، آنهایی که اهل مسجد و دعا هستند اختلال در اوضاع نمی کنند. این خودش کمک به جامعه است، وقتی جامعه نصفشان اشخاصی باشند که به واسطه اشتغال به دعا و ذکر و امثال ذلک از معاصی اجتناب کنند (جامعه اصلاح می شود) مثلاً کاسب کسبش را می کند و معصیت هم نمی کند، دزدی هم نمی کند. آنهایی که سر گردنه می روند و تفنگ می کشند و آدم می کشند اهل این معانی نیستند، اگر اهل این معانی بودند (آن کارها را) نمی کردند.
تربیت جامعه به همین چیزهاست، به همین ادعیه است، که از پیغمبر خدا - صلی الله علیه و آله - وارد شده است.(217)
186

دعا در رفع حجابهای قلب

در دعای شعبانیه می خوانید: الهی هب لی کمال الانقطاع الیک و انرابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور(218) ما را هدایت کن به آنجائی که دیدگان قلوب ما، چشم های قلب ما، حجاب های نورانی هم از بین بردارد، به تو برسد.(219)
187