فهرست کتاب


تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی

تدوین مجتبی فراهانی‏‏‏

انبیا راهنما و الگو

کوشش انبیا از اول تا آخر این بوده است که این موجود را به صراط مستقیم دعوت کنند و راه ببرند، نه همان هدایت و گفتن تنها، بلکه راهنمایی و الگو بودن خودشان در اعمال و در افعال و در اقوال، برای اینکه این موجود را به آن کمالی که لایق است، برساند.(154)
123

شمشیر انبیا چاقوی جراحی

انبیا بنایشان بر این بود که دست به شمشیر نبرند الاّ برای آنها که علاجی ندارند جز شمشیر؛ و فاسد می کنند جامعه را؛ آنکه فاسد می کند جامعه را و دست از فسادش برنخواهد داشت او را باید از جامعه جدا کرد و یک غده سرطانی است که جامعه را فاسد می کند جنگ انبیا مثل یک طبیبی بودند، آنها که می خواستند اصلاح کنند جامعه را. اگر یک طبیبی آمد و غده سرطانی را، چاقو را در آورد و شکم را پاره کرد و غده سرطانی را در آورد، شما فریاد می زنید که شکم مردم را پاره کردی، جانی هستی؟! نه، احترامش می کنید و اجر هم به او می دهید و دستش را هم فرض کنید می بوسید و خیلی هم خوشحال می شوید برای اینکه این شکم را پاره کرده، اما برای در آوردن غده سرطانی که این را به هلاکت می رساند. انبیا اینطور بودند. انبیا در عین حالی که خدای تبارک و تعالی می فرماید: که چرا اینقدر خودت را که اینهابه زحمت می اندازی، چرا اینقدر خودت را می خواهی بکشی(155) ایمان نمی آورند، آنقدر عاطفه داشته است و آنقدر دلش می خواسته است که مردم صالح بشوند، خوب بشوند، لکن وقتی که می دید که فلان جمعیت اگر باشند مردم را به فساد می کشند شمشیر او همان چاقوی طبیب است، او طبیب عالم است و طبیب جامعه است و جامعه را باید با حسن نیّتی که دارد اصلاح بکند. شمشیر علی بن ابیطالب ضربه اش می فرماید که از عبادت جن و انس هم بالاتر است،(156) برای اینکه اصلاح است، ضربه اصلاحی است، ضربه افسادی نیست.(157)
124

مخالفت منحرفین با انبیا

حالا هم که انبیا زحمت کشیدند و افتخار دادند بشر را به تعلیمات و تربیتشان، از باب اینکه منحرفین باز زیاد بودند و آنها هم در مقابل انبیا ایستادند و این مردم را دعوت به انحرافات کردند، حالا هم آنچه که برکات هست در دنیا، از انبیاست. شما اگر چنانچه در آن پرونده هائی که در دادگستری سراسر دنیا هست، ملاحظه بکنید، پرونده جنایت از آن اشخاصی که به انبیا اعتقاد پیدا کردند - تربیت انبیا واقع شدند - تحت تربیت انبیا واقع شدند، پرونده جنایت کم می بینید یا نمی بینید، همه پرونده های جنایات و همه پرونده های مالی و جانی و امثال اینها مال آنه است که از تربیت انبیا کنار بودند.(158)
125