فهرست کتاب


تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی

تدوین مجتبی فراهانی‏‏‏

علومی که مال سینه هاست

خدای تبارک و تعالی با قدرت غیبی خودش به این ملت عنایت فرموده و این جوان ها را متحول کرد به یک انسان های عارف مسلک که برای خدای تبارک و تعالی و به عشق خدای تبارک و تعالی از جانشان می گذرند و مادران و پدران آنها از فرزندان رشیدشان می گذرند و این فداکاری موجب این شد که ما در عین حالی که بسیار از بزرگانمان را از دست دادیم و بسیار از جوانان ارزشمندمان را از دست دادیم و خسارات بسیار بر ما وارد شد از دست دشمنها، مع ذلک آنچه که به دست آوردیم اسلام عزیز بود و اسلام ارزش دارد که همه چیز در راه او داده بشود. چنانچه اولیای خدا چنین کردند. پیغمبر اسلام هر چه داشت در راه اسلام داد، در تمام عمر آسودگی نداشت این سرور، و حسین بن علی - سلام الله علیه - همه چیزش را فدای اسلام کرد و در صدر اسلام همه چیز فدای اسلام بود و ما هم باید اقتدای به آنها بکنیم و ما هم امت همان پیغمبر و شیعه و پیرو همان اشخاصی هستیم که در صدر اسلام بودند. ملت ها باید از جا برخیزند، اگر بنشینند و منتظر این باشند که برای آنها چه برای جهات مادی شان و چه برای جهات معنوی شان دیگران بیایند و کاری بکنند این اشتباه است و اسباب این می شود که هیچ کاری نتوانند انجام بدهند و در طول تاریخ به همان طوری که هستند باشند و فرزندان آنها هم به همین ترتیب باشند و اگر توجه به خدا بکنند و با توجه به خدا اشتغال به کار بکنند و اشتغال به فعالیت برای اسلام بکنند، خدای تبارک و تعالی راهها را بر آنها باز می کند شاید تاریخ نتواند بنویسد آن راه هایی که برای ایران باز شد، آن هدایتهایی که بدون اینکه ماها متوجه او باشیم، هدایت هائی که تحمیل به ما شد. ما می خواستیم یک کار بکنیم یکوقت می دیدیم که کار دیگر داریم انجام می دهیم و کار دیگر آن بوده است که باید انجام داد. این را در تاریخ نمی شود ثبت کرد، این علومی است که مال سینه هاست.
102

اراده دائمی خداوند بر انجام امور

نباید در ذهن کسی بیاید که انقلاب مربوط به شخصی است. من باید عرض کنم که از باب اینکه یک فردی از افراد جامعه هستم، به همان مقدار اگر دخالت داشتم، دارم. آنچه هست از خدای تبارک و تعالی است. خدای تبارک و تعالی است که این ملت را منقلب کرد از یک حالی به حال دیگر. او مقلب القلوب است، اوست که همه کارها و زمام همه امور در دست اوست و ما هیچ و هیچ اندر هیچ هستیم. عنایات اوست که این ملت را در حالی که همه جهات شکست درش بود، طوری منقلب کرد که بحمدالله پیروز شد و پیروزی از خداست. و من مکرر تجربه کردم در این مدتی که وارد این امور بودم که بسیاری از اوقات، ما یک کاری می خواستیم بکنیم منحرف می شدیم به کار دیگر، بعد می بینیم این کار انحرافی درست بوده، این نبود جز این که خدای تبارک و تعالی این کارها را می کرد. سفر می رفتیم، می دیدیم که این ترتیبی که.... قهراً پیش آمده است، این ترتیب صلاح بوده است نه آنی که ما خیال می کردیم. در هر امری از امور، من با تجربه دیدم که ما خودمان فکرمان نمی رسد. آنکه افکار را در دست دارد حق تعالی است و او زمام امور را در همه امور به دست دارد و این را باید باور کنیم. ملت ما باید این مطلب را باور کند که اگر در یک آن عنایات حق تعالی از عالم منصرف بشود، معدوم می شود عالم. عالم هست به پشتوانه اراده حق تعالی، یک آن عنایت منصرف بشود، تمام ملک و ملکوت معدوم می شود. دائماً اراده حق است که حفظ کرده است، منتها ما جاهل هستیم نمی دانیم مطلب را.(121)
103

خم پنهان

ساقی از آن خم پنهان که ز بیگانه نهان است - باده در ساغر ما ریز که ما محرم رازیم.(122)
انبیا و ائمه علیهم السلام
104