فهرست کتاب


تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی

تدوین مجتبی فراهانی‏‏‏

بعثت انبیا و سعادت بشر

انبیا - علیهم السلام - که برای سعادت بشر مبعوث شدند یعنی سعادت همه جانبه بشر، سعادت دنیای بشر، سعادت حیات دیگر بشر، آنها می خواستند که انسانها را به کمال لایق به انسانیت برسانند بشر زیر این بار (بسیاریشان) نمی روند و نرفتند.(77)
67

انسان سازی مقصد انبیا

پیغمبرها آمدند آدمها را درست کنند، کاری دیگر جز این ندارند. در طول زندگی شان، پیغمبرهای بزرگ و ائمه اطهار (ع) دنبال این بودند که تربیت کنند مردم را، خدای تبارک و تعالی انبیا را فرستاده برای تهذیب مردم، برای اصلاح مردم.(78)
68

تعلیم سرمشق همه انبیا

انبیا هم برای همین معنا آمدند که آدم درست کنند. تعلیم سرمشق همه انبیاست که از طرف خدای تبارک و تعالی به آنها مأموریت داده شده، ماموریت خدا به انبیا همین است که بیایند و آدم درست کنند و آنهائی که به انبیا نزدیکترند آنها به مقام آدمیت نزدیکترند.(79)
69