فهرست کتاب


تربیت برتر «آنچه والدین و معلمان باید بدانند»

رضا فرهادیان‏

نقش ارتباط در اولین جایگاه تربیت (2)

نقش خانواده

یکی از نیارهای اساسی والدین و معلمان در امر تربیت و پرورش اخلاقی کودکان، برقراری ارتباط سالم با آنهاست.
ارتباط صحیح بین پدر و مادر و روابط سالم آنان با کودکان، اولین و مهمترین زمینه رشد و پرورش اخلاقی نونهالان است.
بهترین ملاک و معیاری که براساس آن تربیت و کیفیت پرورش اخلاقی کودکان را می توان مورد ارزیابی و دقت قرار داد، همان شبکه ارتباطی اعضای خانواده با یکدیگر است.به همین اعتبار، خانواده را امروزه به سیستم ارتباطی تعریف می کنند که سلامت جامعه، بازتابی از سلامتی سیستم ارتباطی خانواده است، زیرا جامعه سالم، بدون روابط سالم درون خانواده ها امکان پذیر نیست.

سیستم چیست؟

سیستم عبارت است از: مجموعه عناصر و یا افرادی که با هم در جهت اهداف و منافع مشترک، ارتباطی متقابل داشته و در حقیقت یک هویت را می سازند بطوری که اگر در این سیستم اختلالی ایجاد شود و یا برای یکی از اعناصر و یا اعضای آن مشکلی پدید آید به سایر عناصر و اعضای سیستم سرایت می کند:
چو عضوی به درد آورد روزگار ----- دگر عضوها را نماند قرار
بنابراین، اساس تربیت سالم نونهالان جامعه، بستگی کامل به سلامتی خانواده دارد و سلامتی خانواده مستلزم ارتباط سالم بین اعضای خانواده است.