حکایتها و هدایتها در آثار استاد شهید آیةالله مرتضی مطهری

نویسنده : محمّد جواد صاحبی

شکایت زنان از شوهرانشان

روزی سه نفر از زنها، به حضور رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله آمده و از شوهران خود شکایت کردند.
یکی گفت: شوهر من گوشت نمی خورد.
دیگری گفت: شوهر من از بوی خوش اجتناب می کند.
سومی گفت: شوهر من از زنان دوری می کند.
رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله بی درنگ در حالی که به علامت خشم ردایش را به زمین میکشید از خانه به مسجد رفت و بر منبر برآمد و فریاد کرد:
چه می شود گروهی از یاران مرا که ترک گوشت و بوی خوش و زن کرده اند؟! همانا من خورم هم گوشت می خورم و هم بوی خوش استعمال می کنم و هم از زنان بهره می گیرم، هر کس از روش من اعراض کند از من نیست.(33)

آرایش مرد برای همسرش

حسن بن جهم، بر حضرت موسی بن جعفر (ع) وارد شد، در حالی که آن حضرت خضاب فرموده بود.
عرض کرد: یابن رسول اللَّه، رنگ مشکی بکار برده اید؟
فرمود: بلی خضاب و آرایش در مرد موجب افزایش پاکدامنی در همسر اوست، برخی از زنان به این جهت که شوهرانشان خود را نمی آرایند، عفاف را از دست می دهند.(34)

تقاضای مجازات

شخصی آمد خدمت رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله و گفت: یا رسول اللَّه! من زنا کرده ام، مرا مجازات کن!
پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله فرمود: شاید تو آن زن را بوسیده ای و می گویی زنا کرده ام؟
عرض کرد: نه یا رسول اللَّه! زنا کرده ام.
فرمود: شاید او را نیشگون گرفته ای؟
گفت: نه یا رسول اللَّه! زنا کرده ام.
فرمود: شاید نزدیک به حد زنا رسیده ولی زنای واقعی تحقق پیدا نکرده است؟
عرض کرد: نه یا رسول اللَّه من آلوده شده ام، من نجس شده ام، من آمده ام تا حدّ بر من جاری کنی و در همین دینا مرا مجازات نمایی، زیرا نمی خواهم برای دنیای دیگر باقی بماند.
شما در کجای دنیا و در چه مکتبی از مکاتب دنیا سراغ دارید که مجرم با پای خودش برای مجازات بیاید؟ همیشه کار مجرم این است که از مجازات فرار می کند، تنها قدرتی که مجرم را با پای خودش و به اختیار و اراده خویش به سوی مجازات می کشاند قدرت ایمان است.(35)