حکایتها و هدایتها در آثار استاد شهید آیةالله مرتضی مطهری

نویسنده : محمّد جواد صاحبی

با مردگان سخن می گوید!

در جمگ بدر پس از فتح مسلمین و کشته شدن گروهی از سران و مستکبران قریش و انداختن آنها در یک چاه در حوالی بدر، رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله سر به درون چاه برد و به آنها رو کرد و گفت:
ما آنچه را خداوند به ما وعده داده بود محقق یافتیم آیا شما نیز وعده های راست خدا را به درستی دریافتید؟
بعضی از اصحاب گفتند: یا رسول اللَّه شما با کشته شدگان و مردگان سخن می گوئید؟!
مگر اینها سخن شما را درک می کنند؟ فرمود: آنها هم اکنون از شما شنواترند.
از این حدیث و امثال آن استفاده می شود که با آنکه با مرگ میان جسم و جان جدائی واقع می شود، روح، علاقه خود را با بدن که سالها با او متحد بوده و زیست کرده به کلی قطع نمی کند.(32)

شکایت زنان از شوهرانشان

روزی سه نفر از زنها، به حضور رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله آمده و از شوهران خود شکایت کردند.
یکی گفت: شوهر من گوشت نمی خورد.
دیگری گفت: شوهر من از بوی خوش اجتناب می کند.
سومی گفت: شوهر من از زنان دوری می کند.
رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله بی درنگ در حالی که به علامت خشم ردایش را به زمین میکشید از خانه به مسجد رفت و بر منبر برآمد و فریاد کرد:
چه می شود گروهی از یاران مرا که ترک گوشت و بوی خوش و زن کرده اند؟! همانا من خورم هم گوشت می خورم و هم بوی خوش استعمال می کنم و هم از زنان بهره می گیرم، هر کس از روش من اعراض کند از من نیست.(33)

آرایش مرد برای همسرش

حسن بن جهم، بر حضرت موسی بن جعفر (ع) وارد شد، در حالی که آن حضرت خضاب فرموده بود.
عرض کرد: یابن رسول اللَّه، رنگ مشکی بکار برده اید؟
فرمود: بلی خضاب و آرایش در مرد موجب افزایش پاکدامنی در همسر اوست، برخی از زنان به این جهت که شوهرانشان خود را نمی آرایند، عفاف را از دست می دهند.(34)