امیرمؤمنان علی (علیه السلام) از دیدگاه شخصیت های برجسته

سید حجت موسوی خوئی‏

علی (علیه السلام) مراد همه

چه بگویم درباره مردی که پادشاهان فرنگ و روم تصویر او را در عبادتگاه های خویش می آویزند، در حالی که شمشیر حمایل کرده و آستین بالا زده است و پادشاهان ترک و دیلم تصویرش را بر شمشیرهای خود می کشند، همان گونه که بر شمشیر عضدالدوله دیلمی و پدرش رکن الدوله، تصویر امام منقوش بود و نیز بر شمشیر آلب ارسلان و فرزندش ملک شاه چنین بود. گویی با این کار تفأل به پیروزی می زدند.(181)(182)
ابن ابی الحدید معتزلی

معجزه پیامبر

علی (علیه السلام) از معجرات پیامبر صلی الله علیه و آله بود مانند معجزه عصا برای موسی و زنده کردن مردگان برای عیسی (علیه السلام)(183)
محمد بن اسحاق واقدی

علی (علیه السلام) شخصیتی چند بعدی

به فصاحت بنگر که چه سان سخنان خود را در اختیار علی (علیه السلام) نهاد و زمامش را به دست او سپرد! منزه خدایی که این مرد را چنین مزایای پر بها و ویژگیهای گرانمایه بخشید! نوجوانی از فرزندان عرب مکه با آن که آمیزشی با حکیمان نداشت، در آشنائی به حکمت از افلاطون و ارسطو سر آمد، و گر چه معاشرتی با دانشمندان علم اخلاق ننمود از سقراط به مسائل اخلاقی آگاه تر شد، و هر چند در میان دلاوران نبالید - که مکیان تاجر بودند نه جنگجو - اما دلاورترین بشر روی زمین گردید! به خلف احمد گفتند: کدام دلیرترند، علی یا عنبسه یا بسطام؟ پاسخ داد: عنبسه و بسطام را با افراد بشر و آدمیان سنجند نه با آن کس که از حد بشریت فراتر است. گفتند: به هر حال چیزی بگو. گفت: خدا را سوگند، اگر علی نهیبی به روی آنان زند هر دو قالب تهی کنند پیش از آن که به آنان بتازد!(184)
ابن ابی الحدید معتزلی