امیرمؤمنان علی (علیه السلام) از دیدگاه شخصیت های برجسته

نویسنده : سید حجت موسوی خوئی

قرآن ناطق

حفظ علی (علیه السلام) القرآن فوقف علی اسراره و اختلط به لحمه و دمه و القاری یری ذلک فی نهج البلاغه(179)؛ علی (علیه السلام) قرآن را تماما حفظ کرد و بر اسرار و رموز آن واقف بود و قرآن با گوشت و خون او آمیخته بود و خواننده نهج البلاغه این حقیقت را به روشنی در می یابد.
محمد امین نواوی از علمای اهل تسنن

علی (علیه السلام) بی عیب و نقص

سلفی از عبدالله بن احمد بن حنبل نقل می کند که از پدرم (احمد) درباره علی و معاویه پرسیدم؟ پدرم گفت: علی دشمنان زیادی داشت. دشمنانش هر چه جست و جو کردند، بلکه عیبی برای او پیدا کنند، نتوانستند کم ترین عیبی در او ببینند. لذا مردی را که با او جنگید، (معاویه) تعریف کردند و این حیله ای بود که به راه انداختند(180)
احمد بن حنبل

علی (علیه السلام) مراد همه

چه بگویم درباره مردی که پادشاهان فرنگ و روم تصویر او را در عبادتگاه های خویش می آویزند، در حالی که شمشیر حمایل کرده و آستین بالا زده است و پادشاهان ترک و دیلم تصویرش را بر شمشیرهای خود می کشند، همان گونه که بر شمشیر عضدالدوله دیلمی و پدرش رکن الدوله، تصویر امام منقوش بود و نیز بر شمشیر آلب ارسلان و فرزندش ملک شاه چنین بود. گویی با این کار تفأل به پیروزی می زدند.(181)(182)
ابن ابی الحدید معتزلی