فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

998- توبه نصوح

علی (علیه السلام) می فرماید ترک الذنب اهون من طلب التوبة؛ یعنی گناه نکردن آسان تر از توبه است؛ عرض شد یا اباالحسن توبه نصوح کدام است و چگونه؟
حضرت فرمود: پشیمانی با دل و طلب آمرزش با زبان و تصمیم نداشتن بر انجام گناه.(1186)

999- همه زهد در دو کلمه

روایت است که علی (علیه السلام) فرمود: خداوند متعال زهد را در دو کلمه جمع فرموده است: که اگر کسی به این آیه عمل کند زاهد روزگار است و آن آیه این است: لکیلا تأسوعا علی ما فاتکم؛ برای آنچه از دست داده اید تأسف نخورید.(1187)

1000- معرفی امام علی (علیه السلام)

مفضل بن عمر از امام صادق (علیه السلام) سؤال کرد یابن رسول الله به چه دلیل علی بن ابیطالب (علیه السلام) قسیم الجنة و النار تقسیم کننده بهشت و جهنم شده است؟
حضرت فرمودند: به سبب اینکه محبت به آن حضرت عین ایمان است و عداوت با او کفر است و تحقیقاً بهشت فقط برای اهل ایمان آفریده شده است و جهنم صرفاً برای اهل کفر؛ بدین علت قسمت کننده بهشت و جهنم است و کسی داخل بهشت نمی شود الا با محبت او و کسی داخل در جهنم نشود الا کسانی که دشمنی با آن حضرت را داشته باشند.
مفضل عرض کرد: ای پسر رسول خدا: بنابراین انبیاء و اوصیای آنان هم علی (علیه السلام) را دوست داشته اند و دشمنانش را مبغوض می داشته اند؟!
فقال نعم. قلت: فکیف ذلک؟!
امام فرمود: آری، مفضل عرض کرد: چگونه است آن مطلب؟!
حضرت فرمود: آیا ندانسته ای که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در روز خیبر فرمود: هر آینه حتماً من پرچم و لوای جنگ را فردا به مردی می سپارم که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست دارند. و او از میدان کار زار بر نمی گردد مگر اینکه خداوند بدست او فتح و ظفر را نصیب خواهد نمود.(1188)
عرض کرد: بلی، امام فرمود: آیا ندانسته ای که چون یک پرنده بریان برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آوردند آن حضرت به خداوند عرض کرد: بار پروردگارا! محبوب ترین مخلوقات خود را بیاور تا او با من از این پرنده بخورد و مقصود از احب خلق اله علی (علیه السلام) بود.
عرض کرد: بلی، امام فرمود: ایا ممکن است که انبیای خداوند و اوصیای آنها دوست نداشته باشند مردی را که خدا و رسولش او را دوست داشته باشند و وی نیز خدا و رسولش را دوست داشته باشد؟ گفتم: نه.
حضرت فرمود: آیا ممکن است که مؤمنین از امت هایی باشند که حبیب خدا و حبیب رسولش و حبیب پیمبرانش را دوست نداشته باشند؟
گفتم: نه.
حضرت فرمود: بنابراین ثابت شد که تمامی پیامبران خدا و مرسلین از آنها تمامی مومنان، محبت و دوستدار علی بن ابیطالب (علیه السلام) هستند.
و همچنین ثابت شد که تمامی مخالفین آنها دشمن او و دشمن تمامی دوستداران و اهل محبت او می باشند. گفتم: آری.
حضرت فرمود: بنابراین داخل در بهشت نمی شود مگر کسی که علی (علیه السلام) را دوست بدارد خواه از پیشینیان باشد و خواه از پسینیان؛ پس روی این استدلال علی (علیه السلام) قسمت کننده بهشت و جهنم است.
مفضل در اینجا عرض کرد: اندوه و غصه را از من گرفتی خداوند غصه و اندوهت را بزدایت.
امام سپس فرمود: ای مفضل این مطلب را بگیر، زیرا آن از علوم مخزون و مکنون و پنهان است که کسی را بدان دسترسی نیست.(1189)