فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

997- سفارش به امام حسن (علیه السلام)

روزی دو کودک خطی را نوشته سپس خدمت امام حسن (علیه السلام) آوردند و او را حکم خود قرار دادند تا آن حضرت قضاوت کند که کدام خط نیکوتر است در آن هنگام علی (علیه السلام) چشم به وی دوخت و فرمود:
یا بنی انظر کیف تحکم فان هذا حکم و الله سالم عنه یوم القیامة؛ یعنی: ای پسرم! دقت کن چگونه قضاوت می کنی؟ بی گمان این یک قضاوت است خداوند روز قیامت از آن، تو را مورد سؤال قرار خواهد داد.(1185)

998- توبه نصوح

علی (علیه السلام) می فرماید ترک الذنب اهون من طلب التوبة؛ یعنی گناه نکردن آسان تر از توبه است؛ عرض شد یا اباالحسن توبه نصوح کدام است و چگونه؟
حضرت فرمود: پشیمانی با دل و طلب آمرزش با زبان و تصمیم نداشتن بر انجام گناه.(1186)

999- همه زهد در دو کلمه

روایت است که علی (علیه السلام) فرمود: خداوند متعال زهد را در دو کلمه جمع فرموده است: که اگر کسی به این آیه عمل کند زاهد روزگار است و آن آیه این است: لکیلا تأسوعا علی ما فاتکم؛ برای آنچه از دست داده اید تأسف نخورید.(1187)