فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

964- اخلاق مردم داری

هنگامی که امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در بستر شهادت قرار گرفت، فرزندان خود را به دور خود جمع نمود و برای آنها وصیت کرد در پایان وصیت فرمودند: یا بنی عاشر و الناس عشرة ان غبتم حنو الیکم، و ان فقدتم بکوا علیکم(1145)
یعنی: ای فرزندانم! به گونه ای با مردم زندگی کنید که اگر از نظر آنها غایب شدید مشتاق دیدار شما شوند، و اگر از دنیا رفتید از فقدان شما، گریه کنند.(1146)

965- زمین شناسی امام علی (علیه السلام)

در خصوص حرکت زمین و انواع حرکت آن حضرت امیر (علیه السلام) می فرماید:
و عدل حرکاتها بالراسیات من جلامیدها؛ تعدیل و کنترل و موزون نمودن میان حرکات گوناگون زمین، بوسیله کوههای محکم است.
و از این گفتار حضرت چنین استفاده می شود که زمین دارای حرکات متعددی می باشد لذا در تأیید فرمایش حضرت علم امروز تابه حال هشت نوع حرکت برای زمین اثبات کرده است و دانشمندی بنام فلکس ورنه؛ یازده حرکت برای زمین کشف کرده و فرمایش حضرت را از کلمات اعجازآمیز دانسته و در صدد حرکات دیگری برای زمین بر آمده است.(1147)

966- کاشت درخت خرما

امام باقر (علیه السلام) فرمود: روزی مردی، امیرمؤمنان علی (علیه السلام) را سوار بر شتری که باری از هسته خرما بر آن بود، دید که عبور می کرد، پرسید: ای ابوالحسن (علیه السلام) این بار چیست؟ آن حضرت در پاسخ فرمود: ماة الف عذق ان شاء الله؛ اگر خدا بخواهد صد هزار درخت خرما.
او آنها را در زمینی کاشت همه آنها بصورت درخت در آمد و حتی یک دانه از هسته آنها تباه نشد و به این ترتیب حضرت یک نخلستان خرمای صد هزار درختی را پدیدار نمودند.(1148)