فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

935- از بسیاری از آنها می گذرد

اصبغ بن نباته می گوید: روزی از علی (علیه السلام) شنیدم که فرمود: من به شما حدیثی می گویم که سزاوار است هر مسلمانی آن را حفظ کند سپس رو به ما کرد و فرمود:
خداوند بنده مؤمنی را در این دنیا کیفر نکند الا اینکه بهتر و آبرومندتر از آن در قیامت به کیفر او بازگردد و خدا هیچ بنده مؤمنی در این دنیا پرده پوشی او را نکند و از او نگذرد جز اینکه بهتر و آبرومندتر است از اینکه روز قیامت از او در گذرد سپس فرمود: گاهی خداوند بنده مؤمنی را دچار بلائی در بدن یا مال یا فرزند یا خانواده اش می کند. سپس این آیه را خواند (شوری/30) هر مصیبت که به شما رسد به سبب آنچه است که بدست خود کردید و از بسیاری هم می گذرد و تا سه بار حضرتش دست خود را بهم زد و می فرمود: و از بسیاری هم می گذرد.(1107)

936- معاد و خداشناسی

شعری است منسوب به امام علی (علیه السلام) که آن حضرت قانون عقلی وجوب دفع خطر احتمالی را که به اعتقاد بعضی زندگی پس از مرگ را باطل و هیچ مپندارند را به صورت زیبایی به نظم کشیده است.
زعم المنجم و الطبیب کلاهما - ان لا معاد فقلت ذاک الیکما
ان صح قولکما فلست بخاسر - ان صح قولی فالو بال علیکما(1108)
منجم و طبیب هر دو چنین پنداشتند که معادی نیست. گفتم: شما در انتخاب عقیده آزادید ولی اگر عقیده شما (عدم وجود معاد) درست باشد من ضرر نکردم، اما اگر عقیده من (معاد روز قیامت و محاسبه میزان الهی) درست باشد شما زیانکارید.

937- اسلام چیست؟

علی (علیه السلام) فرمود: من که علی (علیه السلام) هستم اسلام را به شکلی تعریف می کنم که قبل از من کسی این چنین بیان نکرده است و نه شخصی حتی بعد از من، مگر به همان طرزی که من بیان نموده ام.
لانسبن الاسلام نسبة لاینسبه احد قبلی و لا ینبه احد بعدی الا بمثل ذلک، ان الاسلام هو التسلیم، اسلام تسلیم بودن است، والتسلیم هو الیقین، و تسلیم عبارت است از یقین، والیقین هو التصدیق، و یقین یعنی همان تصدیق والتصدیق هو الاقرار، و تصدیق آن اقرار است والاقرار هو العمل و اقرار همان عمل و بجا آوردن است، و العمل هو الاداء، و عمل همان انجام دادن است، ان المؤمن من لم یاخذ دینه عن رایه ولکن اتاه من ربه فاخذ و مؤمن دین خود را از رأی و عقیده خود نمی گیرد بلکه دین خود را از پروردگار متعال فرا می گیرد.(1109)