فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

890- نحوه مردم داری

در خصال صدوق روایت شده که علی بن ابیطالب (علیه السلام) به پسران خود فرمودند یا بنی ایاکم و معاداة الرجل...
ای پسران من مبادا با مردم از سر خصومت و دشمنی برخیزید زیرا که ایشان خالی از دو گروه نمی باشند یا عاقلند، که در صدد مکر و خدعه با شما بر آیند و یا جاهلند، که بزودی بر علیه شما به دفاع از خود قیام می کنند؛ گفتار، حکم مرد نری را دارد و پاسخ دادن در حکم زن ماده ای است و چون مرد و زن با هم جمع آیند گریزی از تولد بچه نیست و سپس حضرت شروع کردند از خود این شعر را انشاء نمودند.
سلیم العرض من حذر الجوابا و من داری الرجال فقد اصابا
و من هاب الرجال تهیبوه - و من حقر الرجال فلن یهابا
کسی که می خواهد آبرویش محفوظ باشد از جواب دادن خودداری می نماید، و کسی که با مردمان به مدارا و ملایمت رفتار نماید وی به مقصد و مقصود خود می رسد و راه صواب و درست را طی کرده است و کسی که مردمان را بترساند مردمان نیز او را می ترسانند و کسی که مردمان را پست و حقیر پندارد برای او ارزشی قائل نمی شوند.

891- بهترین آیه قرآن کریم

خداوند در آیه 30 سوره مبارکه شوری می فرماید:
و ما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم و یعفوا عن کثیر
یعنی: و هر گرفتاری که به شما رسد به خاطر اعمالی است که انجام داده اید و بسیاری را نیز عفو می کند.
علی (علیه السلام) می فرماید: رسول خدا فرموده است بهترین آیه در قرآن همین آیه است.
خیر آیة فی کتاب الله هذه الایه
آنگاه علی (علیه السلام) فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در ادامه فرمود: یا علی ما من خدش عمود و لا نکبة قدم الابذنب؛ ای علی هر خراشی که از چوبی به انسان می رسد و هر لغزش قدمی، بر اثر گناهی است که از او سر زده است.(1061)

892- آزادی بیت المقدس

روزی حضرت امیرالمومنین (علیه السلام) فرمود: یهودیان از اطراف جهان جملگی به کشور فلسطین خواهند آمد و از برای خود دولت تشکیل می دهند و عده ای از زمامداران کشورها با آنان جنگ می کنند ولی شکست نصیب یهود نمی گردد. آخرالامر مسلمین با اعراب متحد شوند و وحدت لازم در همه آنان ایجاد گردد و با نبردی که می کنند سرانجام پیروزی نصیب آنان می گردد و کشور فلسطین در اختیار آنها می آید و یک یهودی در آنجا جایگزین نمی شود.(1062)