فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

859- نه کلمه کامل

شعبی می گوید: علی (علیه السلام) نه کلمه را بالبداهه فرمود، که این کلمات در بلاغت آنچنان است، که همه ی مردمان از رسیدن به یک کلمه آنها عاجز و ناتوانند:
این سخنان سه تا در مناجات خداوندی است، سه تای آن در حکمت، و سه تای دیگر در آداب است.
اما مناجات: عرض می نماید؛ خداوند! این سربلندی مرا بس که بنده ی درگاه تو باشم، و این افتخار مرا بس که چون تو خدایی دارم. خداوندا! تو آنچنانی، که من دوستت دارم، مرا هم چنان کن که تو دوستم داری.
اما در حکمت: ارزش هر کس به مقدار معرفت و دانش او است، هر که قدر خود را شناخت هلاک نشد و آدمی زیر زبان خود نهفته است.
اما در آداب: هر که را با احسان بنوازی امیر وی خواهی بود، به هر کس دست حاجت دراز کردی اسیرش خواهی شد، و از هر که بی نیازی گزیدی با وی برابر و هم تراز خواهی بود.(1030)

860- افتخارات علی (علیه السلام)

روزی علی (علیه السلام) فرمود: ده افتخار از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نصیب من شده است که هرکدام را از آنچه خورشید بر آن می تابد بیشتر دوست دارم.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من فرمود: ای علی! تو در دنیا و آخرت برادر منی، و در محشر از همه به من نزدیک تری، و تو وزیر وصی من هستی، و تو در مال و عیال، جانشین من هستی، و در دنیا و آخرت پرچم من به دست تو است دوست تو دوست من است و دشمنت دشمن من و دشمن خدا است.(1031)

861- فضیلت های امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)

جابربن عبدالله انصاری می گوید: روزی از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می فرمود: در وجود علی (علیه السلام) فضایلی است که اگر یکی از آنها در سایر مردم باشد کفایتشان کند، آنگاه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم درباره ی علی (علیه السلام) فرمود: هر که من فرمانروای اویم علی فرمانروای او است؛ علی نسبت به من مثل ها هارون است نسبت به موسی؛ علی از من است و من از علی؛ به جای خود من است؛ اطاعتش اطاعت من و نافرمانیش نافرمانی من است؛ جنگ با علی جنگ با خداست و صلح با او صلح با خدا؛ دوست علی دوست خداست و دشمن او دشمن خداست...هرکه از علی جدا شود از من جدا شده و هر که از من جدا شود از خدا جدا شده است؛ دوست علی ایمان است و دشمنی او کفر؛ حزب علی حزب خداست و حزب دشمنانش حزب شیطان...(1032)