فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

857- نشانه های قوم جاهل

علی (علیه السلام) در جمعی فرمود: قوام دین به چهار کس است: عالم زبان داری که به علم خود عمل کند، ثروتمندی که مازاد ثروت خود را به هم خویشان خود پخش کند، فقیری که آخرت را به دنیا نفروشد، و جاهلی که از تحصیل علم تکبر نورزد، پس هر گاه عالم، علم خود را نشر ندهد و توانگر بخل بورزد و فقیر آخرت را به دنیا بفروشد، و جاهل از آموختن علم تکبر کند، دنیا به عقب بر می گردد (و جاهلیت را از سر گیرد)
در آن روز به تعداد مسجدهای زیاد و اجتماعات مردمی که دلهایشان از هم جداست فریب نخورید.
عرض کردند: یا علی (علیه السلام) در آن زمان چگونه باید زندگی کرد؟
حضرت فرمود: در ظاهر با مردم آمیزش کنید، و در باطن مخالفت نمایید که قرین انسان عمل اوست، و هر کس را که دوست داشته باشد با او محشور می شود، و در عین حال منتظر فرج هم باشید.(1028)

858- جملات پایانی تورات

علی (علیه السلام) فرمود: در خاتمه ی تورات پنج جمله است که من دوست دارم هر بامداد آن را مطالعه کنم:
عالم بی عمل با شیطان برابر است، سلطان بی عدالت با فرعون یکسان است، فقیر طمعکاری که در برابر توانگران خضوع کند با سگ همانند است، ثروتی که از آن سودی نبرند با آجر مساوی است، وزنی که بدون ضرورت و احتیاج از خانه بیرون رود باکنیز هم ردیف است.(1029)

859- نه کلمه کامل

شعبی می گوید: علی (علیه السلام) نه کلمه را بالبداهه فرمود، که این کلمات در بلاغت آنچنان است، که همه ی مردمان از رسیدن به یک کلمه آنها عاجز و ناتوانند:
این سخنان سه تا در مناجات خداوندی است، سه تای آن در حکمت، و سه تای دیگر در آداب است.
اما مناجات: عرض می نماید؛ خداوند! این سربلندی مرا بس که بنده ی درگاه تو باشم، و این افتخار مرا بس که چون تو خدایی دارم. خداوندا! تو آنچنانی، که من دوستت دارم، مرا هم چنان کن که تو دوستم داری.
اما در حکمت: ارزش هر کس به مقدار معرفت و دانش او است، هر که قدر خود را شناخت هلاک نشد و آدمی زیر زبان خود نهفته است.
اما در آداب: هر که را با احسان بنوازی امیر وی خواهی بود، به هر کس دست حاجت دراز کردی اسیرش خواهی شد، و از هر که بی نیازی گزیدی با وی برابر و هم تراز خواهی بود.(1030)