فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

791- دختربچه عاشق

ابوالاسود دئلی از یاران امام علی (علیه السلام) است که در رکاب آن حضرت در صفین نیز جنگیده بود، او از شعرای اسلام است و قرآن را در زمان زیاد بن ابیه اعراب و نقطه گذاری کرده است.
یکی از شیوه های معاویه در جذب یاران امام علی (علیه السلام) نسبت به خود، دادن هدیه به آنها بود، لذا روزی ابوالاسود وقتی در منزل خود نبود یاران معاویه به در خانه مردم حلوا و عسل می دادند، از جمله به در خانه اسود نیز حلوائی دادند که دختر اسود آن را گرفت.
اسود وقتی به منزل برگشت دید دخترش مشغول خوردن حلو است، گفت: دخترم! معاویه این حلوا را برای ما و امثال ما می فرستد تا با این طریق ما را از دوستی امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) برگرداند دختر 5 ساله ابوالاسود فوراً ضمن اینکه معاویه را لعن کرد، رفت و دست در حلق خود کرد تا هر چه حلوا خورده است را برگرداند.(955)

792- قضاوتی جامع و کامل

روزی در دوران خلافت حضرت سه نفر را به محضر امام آوردند، که هر سه نفر به نحوی در قتل فردی شرکت داشته اند یکی از آنان مقتول را نگه داشته بود و دیگری او را کشته بود و شخص سوم در رؤیت و شناسایی مقتول، آنان را یاری کرده بود. امام دستور دادند که فرد اخیر را نابینا کنند و آن کسی که مقتول را گرفته بود را به زندان بیندازند (تا زمان فوت در آن مکان محبوس باشد) و قاتل را در دستور قصاص نفس دادند.(956)

793- عدالت مجسم

در عهد حکومت امام علی (علیه السلام) دزدان حرفه ای پدید آمده بودند که پس از دو مرتبه گرفتاری و قطع دست راست و پای چپ، برای سومین بار به سرقت روی آورده و گرفتار گردیده بودند، امام این گروه را به زندان افکند و اظهار داشت:
انی لا ستحی من ربی ان ادعه بلاید یستنظف بهاو لارجل یمشی بهاالی حاجته؛ من شرم دارم که کسی را بدون دست و پا قرار دهم تا از نظافت خود عاجز و امکان رفتن و بر آوردن حاجات خود را نداشته باشد.(957)
نمونه دیگری: نوجوانی بود که به حد بلوغ نرسیده بود؛ این جوان مرتکب سرقت گردیده بود. امام دستور دادند که بخشی از گوشت اطراف انگشتان او را قطع کنند، سپس تهدید نمودند که اگر مجدداً به سرقت رو آورد دست او را قطع خواهند کرد.(958)