فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

783- آتش فتنه را خاموش کرد

معاویه در عصر حکومت علی (علیه السلام) برای ایجاب آشوب عبدالله بن عامر حضرمی را با گروهی به بصره که یکی از شهرهای تحت حکومت علی (علیه السلام) بود فرستاد، عبدالله توانست آشوبی در منطقه درست کند ولی توسط اصحاب و یاران امام در خانه ای محاصره شد، نیروهای امام گرد مقر عبدالله را گرفتند و خانه را به آتش کشیدند و خانه و ساکنان آن در آتش سوختند زیاد بن ابیه (جانشین عبدالله بن عباس در بصره) پس از سرکوبی آشوب عبدالله توسط جاریة بن قدامة، فرمانده لشکر اعزامی از طرف امام، در نامه ای به امام، گزارش وقایع را چنین نگاشت.
جاریه بن قدامه بنده صالح خدا از پیشگاه تو آمد و با گروه ابن حضرمی درگیر شد و یاران او را ناچار ساخت که در خانه ای از خانه های بصره محصور گردند... سپس ابن حضرمی و یارانشان کشته شدند و برخی با آتش مردند و گروهی دیوار بر آنان فرود آمد و جمعی خانه بر سرشان خراب شد و طائفه ای با شمشیر از بین رفتند و بعضی از آنان توبه کردند و بخشوده شدند. (943)
امام پس از استماع حادثه و خواندن نامه فوق از وضعیت جنگ مطلع شد.

784- منزلت قاری نزد علی (علیه السلام)

روزی جوانی خدمت امام علی (علیه السلام) حضور یافت و اقرار به سرقت کرد امام به او فرمود: انی اراک شاباً لاباس بهیئتک فهل تقرا شیئاً من القرآن، من تو را جوانی می بینم که ظاهری بی عیب و آراسته داری، ایا از قرائت قرآن آگاهی؟
مجرم اظهار کرد: سوره بقره را می خوانم آنگاه امام فرمود: فقد وهبتک یدک لسورة البقره؛ دستت را در مقابل سوره بقره بخشودم(944)

785- امام در برخورد با غلات

غلات عده گمراهی بودند که در زمان علی (علیه السلام)، حضرتش را تا به مرحله الوهیت حق تعالی بالا بردند، آنها وقتی از آن اعتقاد بازنگشتند امام آنها را در آتش سوزاند.(945) و همچنین، روزی مردی خدمت امام آمد که دو مرد از مسلمانان کوفه را در حالی که بت می پرستیده اند را دیده بود. امام به گواهی او اکتفا نکرد لذا کسی را فرستاد تا مطلب بت پرستی آن دو نفر را بررسی کند نماینده اما بت پرستی آن دو مرد را تأیید کرد، آنگاه امام آنان را طلبید و از آنان خواست تا از بت پرستی بازگردند، اما آنان از این عمل خودداری نکرد. سپس امام دستور دادند که آتشی برافرزند و آنان را در آن آتش بیفکنند(946) همچنین امام در دوران حکومت خود دو زن را نیز که روابط غیر مشروع با یکدیگر داشتند را در آتش سوزاند.(947)