فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

692- ازدواج جوانان

امام صادق (علیه السلام) فرمود: مردی را با دست خود استمناء کرده بود گرفته و او را به حضرت امام علی (علیه السلام) آوردند. آن حضرت آن قدر بر دست او زد که دست او سرخ شد. سپس از بیت المال وسائل ازدواج او را فراهم ساخت، بر اساس این روایت امام علی (علیه السلام) برای جلوگیری از فساد هم از شیوه روبنایی استفاده کرد (زدن و تأدیب آن مرد) و هم از شیوه زیربنایی که وسائل ازدواج او را فراهم نمود.

693- تقسیم بیت المال

حضرت امیرمؤمنان (علیه السلام) همه بیت المال مسلمین را به طور مساوی بدون تبعیض تقسیم می کرد، و در هر روز جمعه محل بیت المال خود را جارو می نمود و دو رکعت نماز در آن محل می خواند و می گفت: تا این زمین در روز قیامت گواهی دهد که من بیت المال را برای خود ذخیره نکردم و به طور مساوی آن را تقسیم نمودم.(816)

694- تقسیم جام طلا و نقره از بیت المال

روزی قنبر، غلام امام علی (علیه السلام) نزد آن حضرت آمد و از ظرفهای طلا و نقره که به عنوان بیت المال آورده بودند خبر داد در مسیر راه قنبر به علی (علیه السلام) عرض کرد: ای امیرمؤمنان (علیه السلام) تو هر چه به بیت المال آمده چیزی را برای خود ذخیره نمی کنی و همه آن را تقسیم می نمایی پیشنهاد می کنم از این جامها مقداری را برای خود ذخیره کنی.
امال علی (علیه السلام) به او فرمود: ویحک یا قنبر! لقد احببت بیتی ناراً عظیمة؛ وای بر تو ای قنبر! همان دوست داری که آتش عظیمی را وارد خانه ام کنی.
آنگاه شمشیر خود را از غلاف بیرون کشید و با چندین ضربه آن ظروف طلایی و نقره ای را قطعه قطعه کرد، سپس مردم را به حضور طلبید و به آنها فرمود: این ریزه های طلا و نقره بر اساس سهمیه بندی تقسیم کنید، حتی خورده ریزه های ناچیز باقی مانده را دستور داد تا تقسیم نمایند.(817)