فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

511- شناسایی علی (علیه السلام) در میدان جنگ

روزی در جنگ صفین معاویه دید که یک نفر در مقابل لشکر او به تنهایی می جنگد، رو به عمر و عاص کرد و گفت: این شجاع قوی دلی کیست که اینگونه مبارزه می کند؟
عمر و عاص گفت: این با عبدالله بن عباس یا علی بن ابیطالب، حیدر کرار.
معاویه گفت: چگونه می توان تشخیص داد که کدامیک از آنها هستند؟
عمر و عاص گفت: اگر چه ابن عباس مرد شجاعی است، ولی نمی تواند در برابر سپاهی مقاومت کند، لذا اگر روی گردانید او ابن عباس است ولی اگر ثابت و پابرجا ماند و جنگید و عقب نرفت بدان که او، همان علی بن ابیطالب (علیه السلام) است. که اگر تمام اعراب به مقابله با او برخیزند او روی خود را بر نمی گرداند، چه برسد به سپاه تو.
آنگاه معاویه برای آزمایش فرمان حمله عمومی سپاه خود را صادر کرد، اما دید آن جنگجو با شجاعت بی همتای خود همچون کوهی آهنین در جای خود ثابت و استوار مانده است و یک یک سپاهیان او را به هلاکت می رساند.
آنگاه به این طریق علی (علیه السلام) را شناسایی کرد و فوراً دستور عقب نشینی سپاه را صادر کرد.

512- جان جاودانه هر دو جهان

یکی از رجال ثروتمند حلوایی پخته و مقداری از آن را به عنوان تحفه به نزد علی (علیه السلام) فرستاده بود. آن حضرت روپوش ظرف را برداشت و دید رنگ و بوی خوبی دارد.
آنگاه فرمود: از رنگ و بویت معلوم است که طعم خوب هم داری ولی هیهات که من ذائقه ی خود را به طعم تو آشنا کنم. شاید در قلمرو خلافت من کسی پیدا شود که شب را گرسنه خوابیده باشد.
لذا در اعمال حضرت بنابه نقل مورخین دیده شده است: که آن حضرت روی خاک می نشست، فرش خانه اش حصیر بود، کفش خود را وصله می زد ولی او در حالی که فرمانروای تمام ممالک اسلامی بود معیشتی چنین سختگیرانه و زاهدانه دارد.(597)
ها،علی بشر، کیف بشر، کیف بشر - عقل عاجر شد در کار تو ای پاک گهر(598)

513- زیاده طلبی ظالمان و جواب علی (علیه السلام)

طلحه و زبیر در زمان خلافت علی (علیه السلام) با اینکه دارای ثروت فوق العاده ای بودند و آن ثروت ها نیز در زمان خلافت خلفای قبل تهیه کرده بودند(599) چشم داشتی نیز به آن حضرت داشتند. علی (علیه السلام) فرمود: دلیل اینکه شما خودتان را برتر از دیگران می دانید چیست؟ عرض کردند: در زمان خلافت عمر و عثمان مقرری ما بیشتر از دیگران بود حضرت فرمود: در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مقرری شما چگونه بود؟ عرض کردند: مانند سایر مردم، علی (علیه السلام) فرمود: اکنون هم مقرری شما مانند سایر مردم است. آیا من از روش پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پیروی کنم یا از روش عمر؟ آنها چون جوابی نداشتند عرض کردند: ما خدماتی کرده ایم و سوابقی در اسلام داریم. علی (علیه السلام) فرمود: خدمات و سوابق من بنا به تصدیق خود شما بیشتر از همه مسلمین است و با اینکه فعلاً خلیفه ام هیچ گونه امتیازی میان خود و فقیرترین مردم قائل نیستم بالاخره آنها ظاهراً مجاب شدند و ناامیدانه برگشتند.