فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

313- کوکب هدایت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

ابن مغازلی شافعی مذهب روایت کرده از ابن عباس که وی می گوید: شبی اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در خانه ایشان جمع بودند تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: امشب در نزدیکی سحر کوکبی از آسمان فرود می آید پائین در خانه هر که فرود آمد آن شخص ولی و جانشین من است همان شب همه اصحاب نخوابیدند از همه طماع تر عباس پدرم بود (عباس عموی رسول الله بود) نزدیک سحر ناگهان اصحاب دیدند که ستاره ای روشن از آسمان پائین آمد تا در خانه علی (علیه السلام) فرود آمد، البته پس از این واقعه اصحاب گفتند، محمد صلی الله علیه و آله و سلم درباره ابن عمش علی (علیه السلام) در ضلالت است و می خواهد پسر عم خود را ولی خود کند.(373)

314- درخواست رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از پروردگار

وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در میان سرزمین قدید (بر وزن زبیر نام جایی است در نزدیکی مکه) فرود آمد، به علی بن ابیطالب (علیه السلام) فرمود: ای علی، من از خدا خواسته ام که بین من و تو دوستی برقرار کند و ساخت. و از او خواستم که میان من و تو برادری افکند، پس افکند، و از او خواست که تو را وصی و جانشین من قرار دهد، و داد.
مردی از آن قوم گفت: بخدا سوگند یک صاع (پیمانه ای است نزدیک یک من) خرما در مشکی پوسیده، بهتر از آن چیزهایی است که محمد از پروردگارش خواسته است
چرا محمد ملک و سلطنتی درخواست نکرده که او را بر دشمنش یای دهد، یا گنجی که بدان سبب بر فقر و تهیدستی خود چیره گردد؟! پس خدای متعال این آیه (374) را فرستاد:
گویا پاری از آنچه به تو وحی شده نادیده می گیری، یا سینه ات به تنگ می آید از اینکه می گویند: چرا گنجی بر او فرود نیامده یا فرشته ای در کنار او نیامده است؟ جز این نیست که تو تنها بیم دهنده ای و خداوند به هر چیزی وکیل است.(375)

315- خلیفه خدا در زمین کجاست؟

امام صادق (علیه السلام) فرمود: چون روز قیامت شود، آواز دهنده ای از اندرون عرش ندا دهد: خلیفه خداوند در زمینش کجاست؟ پس حضرت داود پیامبر (علیه السلام) بر می خیزد، از جانب خداوند ندا دهند: منظور ما تو نیستی هر چند که خلیفه خداوند بوده ای.
بار دوم ندا رسد: خلیفه خداوند در زمینش کجاست؟ پس امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) بر می خیزد، از جانب خداوند ندا می رسد: ای آفریدگان، این علی بن ابیطالب خلیفه خدا در زمین او، و حجتش بر بندگان او است، پس هر که در دنیا به ریسمان (ولایت) او آویخته امروز نیز به ریسمان او بیاویزد تا از نور او روشنی گیرد، و به دنبال او به درجات بلند بهشتی راه یابد پس مردمی که در دنیا به ریسمان امام علی (علیه السلام) آویخته بودند برخاسته و بدنبال آن حضرت به بهشت می روند.
سپس از جانب خداوند ندا می رسد: هان! هر کس در دنیا دنبال پیشوائی راه افتاده (امروز نیز) بدنبال او بهر جا که می خواهد و او می رود، راه بیفتد...(376)