فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

67- علی (علیه السلام) هم نیکو شوهری است

علی (علیه السلام) می فرماید: چون آفتاب غروب کرد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ام سلمه فرمود که فاطمه علیهاالسلام را نزد او بیاورد.ام سلمه فاطمه علیهاالسلام را در حالی که پیراهنش بر زمین کشیده می شد آورد، دانه های درشت عرق از چهره فاطمه علیهاالسلام بر زمین می چکید از حجب و حیا چون نزدیک پدر رسید پای وی لغزید و بر زمین آمد رسول خدا فرمود: دخترم خداوند تو را در دنیا و اختر از لغزش حفظ کند، همین که در برابر پدر ایستاد حضرت پرده از رخسار منورش بر گرفت و دست او را در دست شویش گذارد و گفت: خداوند پیوند تو با دخت پیامبر را مبارک گرداند، علی، فاطمه نیکو همسری است، آنگاه فرمود: فاطمه! علی هم نیکو شوهری است. سپس فرمود: به اتاق خود روید و منتظر من بمانید...(89)

68- رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از جنگ جمل خبر می دهد

عبدالله بن مسعود گفت: به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردم: یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هر گاه از دنیا رحلت کردی چه کسی شما را غسل می دهد؟ فرمود: هر پیغمبر را وصی او غسل می دهد. عرض کردم یا رسول صلی الله علیه و آله و سلم وصی شما کیست؟ فرمود: علی بن ابیطالب. عرض کردم: یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پس از شما چه مدت زندگی می کند؟ فرمود: سی سال همانند یوشع بن نون که وصی حضرت موسی بود او بعد از موسی نیز سی سال زندگی کرد و صفورا همسر حضرت موسی دختر شعیب پیامبر بر یوشع بن نون خروج کرد و گفت من از تو به امر پیشوایی و رهبری سزاوارترم. پس یوشع با وی جنگید و به خوبی با وی کارزار کرد و اسیرش نمود و در حال اسیری به نیکی با وی رفتار کرد.
حضرت علی (علیه السلام) نیز با وی عایشه می جنگد و به خوبی با او می جنگد و اسیرش می کند و با وی به نیکی رفتار می کند، و خدا درباره او نازل فرموده که: و قرن فی بیوتکن و لا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی (90) یعنی در خانه هایتان قرار بگیرید و همچون جاهلیت پیشین، خودآرایی و جلوه گری نکنید و مقصود پروردگار از جاهلیت قدیم در این آیه صفورا دختر شعیب است.(91)

69- تیرهای مرگ به خطا نمی رود

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) وصی و جانشین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اشعار زیر را در سوگ جانسوز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خواند:
الموت لا والد یبقی و لا ولدا - هذا السبیل الی ان لاتری احدا
هذا النبی و لم یخلد لامته - لو خلد الله خلقا قبله خلدا
للموت فینا سهام غیر خاطئة - من فاته الیوم سهم لم یفته غدا
مرگ حتی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اشعار زیر را در سوگ جانسوز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خواند:
الموت لا والد یبقی ولا ولدا - هذا السبیل الی ان لاتری احدا
هذا النبی ولم یخلد لامته - لو خلد الله خلقا قبله خلدا
للموت فینا سهام غی خاطئة - من فاته الیوم سهم لم یفته غدا
مرگ نه پدر و نه فرزند را باقی نمی گذارد و برنامه مرگ همچنان ادامه دارد تا همه بمیرند.
مرگ حتی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را برای امتش باقی نگذاشت اگر خداوند کسی را قبل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باقی می گذاشت او را نیز باقی می گذاشت ناگزیر ما آماج تیرهای مرگ که خطا نمی روند واقع می شویم که امروز مورد اصابت تیر مرگ نشدیم فردا او ما را از یاد نمی برد.(92)