فهرست کتاب


کشکول شیخ بهائی

شیخ بهائی‏

نکته های علمی، ادبی... مطالبی از علوم و فنون مختلف

گفته اند خطیرة القدس بهشت است و نیز گفته اند شریعت است و راغب گفت: هر دو، درست است. زیرا شریعت، همان آیینی ست که پاکی باطنی را در مردم ایجاد می کند.
شعر فارسی :
از نشناس:
غم از جور رقیبانست در عشق - اگر از یار بودی، غم نبودی
غمی دارم ز دوری یادگاری - بلا بودی اگر آن هم نبودی
ترجمه اشعار عربی :
شعر:
روزگار، به یک حال نمی ماند یا روی می آورد و یا روی می گرداند. اگر با ناخوشایندی روبرو شدی، شکیبا باش! که روزگار، شکیبا نیست.

سخن حکیمان و دانشمندان، مشاهیر...

ارسطو گفته است: سعادت، سه گونه است. یا در جانست، و آن دانش است و پاکدامنی و دلیری. و یا در تنست و آن تندرستی است و زیبایی و نیرومندی و یا از این دو بیرونست، چون مال و جاه و نسب.

سخن پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار علیهم السلام، پیامبران الهی

از ابوعبدالله جعفر بن محمدالصادق (ع) روایت کرده اند، که از پیامبر (ص) نقل کرد که حواریون عیسی را گفتند: با که همنشینی کنیم؟ گفت: آن که دیدارش شما را به یاد خدا اندازد و گفتارش به دانشتان بیفزاید و کردارش شما را به آخرت علاقه مند سازد.
در نصیحت فرزند است و به گمان ما از جامی ست:
با تو، پس از علم، چه گویم سخن؟ - علم چو آید، به تو گوید چه کن
نیز گفت (ع) (؟): اگر بنده اجل و مسیر آنرا می شناخت آرزو و فریب آن را دشمن می داشت.
و نیز گفت (ع) مال آدمی دو شریک دارد میراثخوار و رویدادها.