فهرست کتاب


کشکول شیخ بهائی

شیخ بهائی‏

سخن حکیمان و دانشمندان، مشاهیر...

فیثاغورث را گفتند: چه کسی از دشمنی مردم به سلامت است؟ گفت: آن که نه از او خوبی سر زند و نه بدی. پرسیدند. چگونه؟ گفت: اگر از او خوبی سرزند، بدان با او دشمنی کنند و چون بدی نشان دهد، خوبان به دشمنی با او برخیزند.

حکایات تاریخی، پادشاهان

انوشیروان به هنگامی که سیر نشده بود، دست از طعام می کشید و می گفت: آن چه را خوش داریم رها می کنیم، تا گرفتار ناخوشایند نشویم.

نکته های پندآموز، امثال و حکم

از امثال عرب و داستانهایشان که از زبان حیوانات گفته اند: سگی، سگی دیگر را دید که نانی سوخته در دهان داشت. گفت: چه نان بد و ناگواریست! و آن که نان در دهان داشت، گفت: خدا این گرده را لعنت کند! و نیز کسی پیش از آن که بهتر از این یابد، آن را رها کند.