فهرست کتاب


کشکول شیخ بهائی

شیخ بهائی‏

نکته های علمی، ادبی... مطالبی از علوم و فنون مختلف

بسا که بخواهند مساحت جسم هایی را که محاسبه مساحت آنها دشوار است به دست آورند. همانند: فیل و شتر. در این حالت، جسم را در حوض مربعی قرار می دهند. و مقدار آب را اندازه می گیرند. سپس، جسم را آب را اندازه می گیرند. سپس، جسم را از آب بیرون می آورند، بار دیگر آب را اندازه می گیرند. مساحت آب کم شده، مساحت تقریبی جسم است.

سخن عارفان و پارسایان

یحی معاذ بارها می گفت: ای عالمان! کاخ های شما قیصری است و خانه هایتان خسروی و مرکب هایتان قارونی و ظرف هایتان فرعونی و خویهایتان نمرودی و سفرهایتان جاهلی و مذهبهایتان پادشاهی. پس راه و روش محمدی کو؟
مؤلف به مناسبت، گفته سنایی را یاد می کند:
دین فروشی کنی، که تا سازی-----بارگی نقره خنک و زرین زرگند
گویی از بهر حرمت علمست----- اینهمه طمطراق و خنگ و سمند
علم ازین ترهات مستغنی ست ----- تو برو در بروت خویش بخند

ترجمه اشعار عربی

شاعری گفته است:
روزهایی بر ما گذشت که شیرین تر و گواراتر از آن نبوده است. آن روزها گذشتند، از پس آنها چیزی جز آرزویشان باز نماند.