فهرست کتاب


در غرب چه می گذرد؟

منوچهر دبیرسیاقی

پیشگفتار

از بابت اینکه در غرب چه می گذرد مرتباً اطلاعات گوناگون به طرق مختلف در دسترس عموم قرار می گیرد که اکثراً علی رغم صحت آن، به علت یک بعدی بودن و یا کافی نبودن و اثرات عینی و روانی کاذب ناشی از ظواهر پرزرق و برق و پیشرفتهای خیره کننده غرب و آب تاب زیادی که برخی از اروپا و آمریکا رفتگان یا غرب گرایان با تشریح مزایای آن به درجات متفاوت، بر افکار عمومی گذاشته و می گذارد و نیز موجب احساس حقارت در مقابل آن می گردد، نتوانسته یک تصویر حقیقی و شناسایی همه جانبه ای از اوضاع واقعی کشورهای غربی برای ارزشیابی صحیح و جامع ارائه کند و باعث تعجب است، با وجود اینکه ملت ایران از وحشی گریها، چپاولگریها، تهاجم مخرب فرهنگی، دخالتهای سودجویانه و استعماری و خون ریزیهای دول غربی تجربیات تلخ فراوان دارد و صدمات زیادی خورده که قسمتی از آن همچنان ادامه دارد و در حالی که اطلاعت و شواهد متعددی از اینگونه اعمال آنها در دیگر کشورهای جهان و همچنین از مفاسد و فاجعه اجتماعی در مجامع و در بین دست اندرکاران غربی و شکست یا ناموفق بودن الگو و سیستمهای مختلف آنها در دسترس قرار دارد که در این کتاب نیز با اسناد و مدارک مستند همه جانبه و غیر قابل انکاری ارائه شده است چگونه برخی از رسانه ها و بعضی از دست اندرکاران و منابع علمی و فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران عنوان متمدن و پیشرفته بودن را به آنها اطلاق می نماید.
با کمال تأسف این وضع همچنین موجب گردیده است که در بین مردم، در مقایسه موارد مختلف در ایران با مشابه آن در ممالک غربی، ایجاد سوء تفاهم و قضاوت غیر عادلانه و غیر منطقی شود. قدرتها و سیاستهای خارجی مخالف و افراد سودجو و مسلمان نما و مخالفین انقلاب و رژیم جمهوری اسلامی در داخل کشور نیز از این وضع در تبلیغات و شایعه پراکنی های خود در جهت تضعیف اعتقادات مذهبی و ایجاد سستی و بی علاقگی در انجام وظایف محوله و بی تفاوت شدن نسبت به سازندگی کشور و جذب تدریجی به ارزشها، طرز تفکر و فرهنگ مفسد و ناموفق غرب حداکثر استفاده را بنمایند.
منظور نگارنده در اینجا نادیده گرفتن مشکلات و نارساییهای موجود در ایران نیست که از اهم آن تورم شدید و روز افزون فعلی است که بخصوص با گرانی ارزاق و مایحتاج زندگی موجب شده، اقشار کم در آمد و مستضعف را بویژه آن دست ای که فاقد مسکن هستند سخت تحت فشار مالی و ناراحتیهای طاقت فرسای روحی قرار دهد. اما توجه به اطلاع از بدبختیها و گرفتاریهای همه جانبه سایر ملل و دول غربی که تحت شعاع ظواهر پرزرق و برق اجتماعی و پیشرفتهای تکنولوژی آن قرار گرفته ایم و پیروی از الگوهای آنها در رژیم گذشته به تدیج مسبب قسمت اعظم مشکلات و گرفتاریها و مفاسد و نارساییها و کمبود و گرانی مسکن و ارزاق امروزی (به علت از هم کسستن الگوهای سنتی) و وابستگی ایران به خارج گردید و پی بردن به اینکه ملل مزبور در مقابل ثروت و تأمین مالی و تجملات به دست آورده چه چیزهای ارزنده انسانی و معنوی را از دست داده اند؟ و چگونه تمام سیستمها و ایدئولوژیها در جهان با شکست مواجه شده و یا در حال رکود هستند بخصوص آگاهی از آسیب رسیدن به محیط زیست که زندگی بشر و طبیعت و پیشرفتهای افسارگسیخته تکنولوژی و زندگی پر مصرف و مردم کشورهای غربی سرچشمه گرفته، بدون اثر و فایده نخواهد بود. اگر چه به ظاهر اطلاع از این مطلب شکم گرسنه ای را در ایران سیر نخواهد کرد ولی بدون شک در باطن، موجب بیداری بیشتر و تقویت روحیه و اعتماد بنفس و توجه به ارزشهای سیستم اسلامی و استفاده از امکانات و نبوغ ملی و تلاش در ارائه الگوهایی که متناسب با اصالت ملی و اخلاقی و ارزشهای معنوی و مذهبی است که بدون تردید با تقویت دو مورد اخیر از مادیگرایی و خودخواهی کاسته و بر همکاریها و احساس همدردیها و مساعدتها از طرف کسانی که وضع مالی و یا امکانات بهتر و بیشتری دارند نسبت به هموطنان مستضعف و محتاج خود به عنوان یک وظیفه فردی انسانی و مذهبی افزوده خواهد شد.
نگارنده به این جهت، به حکم وظیفه انسانی و مذهبی خود و علائق انسان دوستی و حفاظت از طبیعت با انتشار این کتاب قصد دارد که بیطرفانه با ارائه مدارک و شواهد مستند و همه جانبه ای از منابع مختلف، واقعیت اوضاع و احوال در غرب و به اختصار اثرات آن را در سطح جهانی به سهم خود بشناساند و یا یادآوری نماید و در ضمن آن متمدن یا متوحش، پیشرفت یا عقب ماندگی، خوشبختی یا بدبختی، در غرب و اینکه چرا تمام سیستمها و الگوهای غربی با شکست مواجه شده اند را مورد قضاوت خوانندگان قرار دهد و در خاتمه نیز در مقایسه آن با ایران نتیجه گیری نماید.
چون در این زمینه نگارنده نیز بر اساس تجربیات، مشاهدات، مطالعات و تحقیقات خود از غرب، تفسیر و اظهار نظرهایی می نماید لازم می داند شرح مختصری از سوابق خود را در رابطه با آن عرض نماید.
نگارنده مدت 29 سال در برخی از کشورهای غربی حضور داشته است که شامل حدود 5 سال تحصیلات علوم و طی دوره های دریانوردی (نظامی و فنی) در انگلستان و آمریکا و سپس انجام کار با درجه افسری در نیروی دریایی رژیم گذشته است که در سال 1346 از آن مستعفی و سپس مدت 24 سال ساکن کشور سوئد گردید. در سوئد علاوه بر تحصیلات اختصاصی و دانشگاهی، مدیریت و طرح ریزی کامپیوتر (در ابتدا) و محیط زیست (در اواخر اقامت) و اشتغال کوتاه مدت در بخش خصوصی، مدت 21 سال در مرکز آمار و در ضمن تحقیقات دولت سوئد مشغول بکار بوده است(1) که در همین زمان نیز با ستمهای مختلف در سندیکای کارمندان دولت در مرکز آمار و همچنین در جمعیتها و سازمانهای اجتماعی، صلیب سرخ، فرهنگی، کشاورزی، ورزشی و سیاسی ضمن تماس با اقشار مختلف مردم سوئد و مسافرتهای متعدد به دیگر کشورهای اروپای غربی و آمریکا و برخی از کشورهای کمونیستی سابق من جمله اتحاد جماهیر شوروی و آفریقای شمالی، به درجات متفاوت فعالیتها، مطالعات و مشاهدات همه جانبه و گسترده ای داشته است. از جمله نیز در رفراندوم سال 80 - 1979 مربوط به ابقاء یا برچیدن مولدهای برقی اتمی در سوئد در صف مقدم، جزو دسته مخالفین ابقاء مولدهای مزبور به علت خطراتی که از بابت پخش مواد رادیو اکتیو و ضایعات آنها نظیر حوادث هریسبورگ در آمریکا و سپس چرنوبیل در روسیه و استفاده هایی که از فضولات آنها در ساختن اسلحه های اتمی دارد و همچنین با گذشتن بیش از 50 سال از بکارگیری این نوع مولد هنوز محل کاملاً مطمئنی برای دفن و نگهداری زباله و فضولات رادیو اکتبو آن پیدا نشده و در ضمن بر خلاف تبلیغات و ادعاهای برق تولیدی از مولدهای اتمی به هیچ وجه ارزان ترین و اقتصادی ترین نیست و بخصوص که استخراج اورانیوم نیز زیانهایی به محیط زیست وارد می آورد فعالیت داشته است. ضمناً در جنبش سبزها، طرفداران حفاظت از محیط زیست که در اواخر دهه 1970 در اروپا برای چرخش 180 درجه ای از سیستمهای غربی و شرقی و اولویت دادن به ارزشهای انسانی و عدالت بین المللی و جلوگیری از عوارض جانبی پیشرفتهای افسارگسیخته تکنولوژی بر فرهنگ ملی و اجتماعی و محیط زیست رو به توسعه نهاد و از جمله علاقه و امید نگارنده به گسترش این چنین در غرب باعث شد که تصمیم بازگشت به ایران را پس از انقلاب اسلامی به تعویق اندازد در تشکیل این جمعیت و در پی آن حزب محیط زیست (سبزها) در سوئد شرکت کرده و حدود 10 سال مسؤولیتهای حزبی در سطوح مختلف و همچنین در دوره انتخابات 1985 و 1988 کاندیدای نمایندگی مجالس از طرف این حزب در استان اربرو بوده که در سال 1988 از این بابت عهده دار مشاغل سیاسی در بخش استانی اربروکمون گردید. در فعالیتهای این جنبش نیز، به همراه همرزمان و با تماسهای گوناگون بین المللی چگونگی اوضاع و احوال را در صحنه از جمله نتیجه پیشرفتهای تکنولوژی را مورد بررسی و مطالعه و مشاهده و جمع آوری اطلاعات قرار داده است و مدارک تأیید شده در همه مواردی که ذکر شد در دست دارد.
سید منوچهر دبیری سیاق
فروردین ماه 1375
در غرب چه می گذرد؟

حقائقی تلخ و ناگوار در پس پرده ظاهراً پرزرق و برق

اگر چنانچه با نظر بی طرفانه و واقع بینانه و چند بعدی، شواهد و نتیجه تحقیقات، مدارک، آمارها و اطلاعات ارائه شده در غرب و از غرب را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم به سهولت خواهیم دید که در پس پرده ظاهر پرزرق و برق و مزایا و پیشرفتهای گوناگون دلفریبی که بخصوص در جهان سوم، مردم و دست اندرکاران را به درجات متفاوت تحت شعاع قرار داده و موجب الگوگیری و پیروی از روشهای غربی گردیده است، چه حقایق تلخ و ناگواری نهفته است. در غرب با صنعتی شدن و پیشرفتهای مداوم علمی، تکنولوژی در زمینه های مختلف از جمله اتوماتیکی، ماشینی، رباتی و کامپیوتری شدن کارها و وسایل زندگی و ارتباطی که رشد اقتصادی ملی و فردی نیز در برداشته و تسهیلات و بهبودیهای فیزیکی گوناگونی که در زندگی مردم ایجاد نموده و می نماید می بایست انتظار داشت که مردم خوشبخت تر و زندگی آرام و سلامت تر و وقت بیشتر برای تماسهای خانوادگی، فامیلی و اجتماعی و استفاده بیشتر از امکانات طبیعت برای تفریحات و گردشهای سالم و ورزش و فرهنگ پیشرفته و طرز تفکر بهتر از نظر توجه به ارزشهای انسانی و حقوق بشر و عدالت بین المللی و همچنین محیط زیست سالم تری نصیب مجامع این کشورها شده باشد. ولی مدارک و شواهدی که متعاقباً خواهد آمد کاملاً عکس آن را نشان می دهد.

انتخاب سوئد به عنوان محور اصلی بررسی ها

برای تأیید مطالب فوق و مورد قضاوت قرار دادن آن نگارنده برای نمونه کشور سوئد را که با اعتراف تمامی کشورهای غربی، پرچمدار کشورهای متمدن، پیشرفته و مترقی جهان محسوب می شود و نگارنده به شرحی که گذشت مدت 24 سال در آنجا اقامت داشته و بسان وطن دوم اوضاع و احوال را از نزدیک بطور همه جانبه و اساسی لمس نموده و در جریان آن قرار داشته و دارد با ارائه مدارک و شواهد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل و قضاوت قرار می دهد. گرچه در ضمن آن در برخی موارد مدارکی نیز از دیگر کشورهای غربی عرضه می شود و مقایسه ای نیز با کشورهای دیگر انجام می گیرد ولی بطور کلی مطالبی که راجع به کشور سوئد ارائه می شود منحصر به این کشور نبوده بلکه کم و بیش شامل حال همه کشورهای صنعتی غربی است.