فهرست کتاب


داستانهای بحارالانوار جلد 4

محمود ناصری‏

94

با چه کسی همنشین باشیم

حضرت عیسی علیه السلام به اصحابش فرمود:
یاران! بکوشید خود را دوست خدا کنید و به او نزدیک شوید.
یاران گفتند:
یا روح الله! به چه وسیله خود را دوست خدا کنیم و به او نزدیک شویم؟
فرمود:
به وسیله دشمن داشتن گنهکاران، با خشم بر آنان خشنودی خدا را بجویید.
گفتند:
در این صورت با چه کسی همنشین باشیم؟
فرمود:
1. با آن کس که دیدنش شما را به یاد خدا اندازد.
2. و گفتارش به اعمالتان بیفزاید.
3. و اعمالش شما را به یاد آخرت سوق دهد. (118)

95