فهرست کتاب


داستانهای بحارالانوار جلد 4

محمود ناصری‏

هر چه صلاح است

در بنی اسرائیل مردی بود، دو دختر داشت. یکی از آنها را به کشاورز و دیگری را به کوزه گر شوهر داده بود.
روزی به دیدار آنها حرکت نمود، اول منزل دختری که زن کشاورز بود رفت، احوال او را پرسید. دختر گفت:
پدر جان! همسرم زراعت فراوان کاشته، اگر باران بیاید وضع ما از همه بنی اسرائیل بهتر می شود.
از منزل او به خانه دختر دومی رفت و از او نیز احوال پرسید. در جواب گفت:
پدر جان! همسرم کوزه زیادی ساخته، اگر خداوند مدتی باران نفرستد تا کوزه ها خشک شود وضع ما از همه خوب تر می شود. مرد از منزل دخترش بیرون آمد، عرض کرد:
خدایا من که صلاح آنها را نمی دانم، تو خودت هر چه صلاح است، بکن! (117)

94

با چه کسی همنشین باشیم

حضرت عیسی علیه السلام به اصحابش فرمود:
یاران! بکوشید خود را دوست خدا کنید و به او نزدیک شوید.
یاران گفتند:
یا روح الله! به چه وسیله خود را دوست خدا کنیم و به او نزدیک شویم؟
فرمود:
به وسیله دشمن داشتن گنهکاران، با خشم بر آنان خشنودی خدا را بجویید.
گفتند:
در این صورت با چه کسی همنشین باشیم؟
فرمود:
1. با آن کس که دیدنش شما را به یاد خدا اندازد.
2. و گفتارش به اعمالتان بیفزاید.
3. و اعمالش شما را به یاد آخرت سوق دهد. (118)