فهرست کتاب


داستانهای بحارالانوار جلد 4

محمود ناصری‏

77

برخویشتن بدی نکن!

شخصی به اباذر نوشت:
به من چیزی از علم بیاموز!
اباذر در جواب گفت:
دامنه علم گسترده تر است ولی اگر می توانی بدی نکن بر کس که دوستش می داری.
مرد گفت:
این چه سخنی است که می فرمایی آیا تاکنون دیده اید کسی در حق محبوبش بدی کند؟
اباذر پاسخ داد:
آری! جانت برای تو از همه چیز محبوب تر است. هنگامی که گناه می کنی بر خویشتن بدی کرده ای.(99)

78