فهرست کتاب


داستانهای بحارالانوار جلد 4

محمود ناصری‏

15

شراب در ماه رمضان

نجاشی شاعر، یکی از اطرافیان و ارادتمندان علی علیه السلام بود و با اشعارش سپاه علی علیه السلام را بر ضد معاویه تحریک می کرد، بارها در سپاه امیرالمؤمنین علیه السلام با دشمن جنگید، ولی همین شخص یک بار پایش لغزید و در ماه رمضان شراب خورد. وی را پیش امیرالمؤمنین آوردند و شرابخواریش را ثابت کردند.
حضرت علی خودش هشتاد تازیانه به او زد و یک شب نیز زندانی کرد. روز بعد دستور داد نجاشی را آوردند، حضرت بیست تازیانه دیگر بر او زد. نجاشی عرض کرد:
یا امیرالمؤمنین! این بیست تازیانه برای چیست؟
علی علیه السلام فرمود:
این بیست تازیانه به خاطر جسارت و جرأت تو به شرابخواری در ماه رمضان است. (19)

16