داستان های ما جلد اول

علی دوانی

خود نگاهداری زن

پادشاهی در بالای قصر خود نشسته بود و رهگذران را تماشا می کرد.
در میان عابران زنی زیبا با قامتی موزون و دلربا دید. در دم به وی دل بست و فریفته جمال او گردید.
دستور داد تحقیق کنند ببینند زن کیست. پس از رسیدگی گفتند: زن فیروز غلام مخصوص شاه است!
پادشاه به منظور رسیدن به وصال زن، غلام مخصوص خود را خواست و نامه ای به او داد که به مقصدی برساند.
فیروز نامه را گرفت و بامداد فردا راهی مقصد شد.
وقتی پادشاه اطلاع یافت فیروز در خانه نیست و به سفر رفته، وارد خانه شد و به زن زیبای وی گفت با این که من پادشاه مملکت هستم به ملاقات تو آمده ام!
زن گفت: من از این ملاقات پادشاه به خدا پناه می برم! سپس چند شعر عربی به این مضمون خواند:
- من آب شما را بدون اینکه بنوشم ترک می کنم
زیرا افرادی که آنرا بنوشند زیاد است!
- هنگامی که مگس در ظرف غذائی افتاد،
من از خوردن آن دست می کشم با این که به آن میل دارم!
- شیرها از نوشیدن آبی که سگان،
در آن پوزه زده اند پرهیز می کنند
- شخص بلند نظر با شکم گرسنه بر می گردد،
و حاضر نمی شود که از غذای مرد سفیه استفاده کند.
سپس زن گفت: ای پادشاه می خواهی از ظرف غذائی بخوری که سگ در آن پوزه زده و از آن خورده است؟! شاه از این سخن شرمگین شد و از خانه بیرون رفت. چنان شرمنده و ناراحت شده بود که یک لنگ کفش خود را جا گذاشت و فراموش کرد بپوشد!
اتفاقاً لحظه بعد فیروز وارد خانه شد. چون وقتی از شهر بیرون آمد و مسافتی را طی کرد به یاد آورد که نامه شاه را در خانه جا گذاشته است، از این رو برگشت تا نامه را بردارد.
همین که فیروز به خانه آمد و کفش پادشاه را در آنجا دید، مات و مبهوت شد.
پس از مدتی متوجه شد که نیرنگی در کار بوده، و سفر او نیز ساختگی است.
در عین حال چاره نبود، فرمان پادشاه است و باید اجرا شود!
فیروز نامه را گرفت و روانه مقصد شد. بعد از بازگشت از سفر، پادشاه او را نواخت و یکصد سکه زر به وی داد. همین معنی نیز سوءظن او را تشدید کرد.
فیروز که در وضع روحی بسیار بدی قرار داشت تصمیم گرفت زن را به خانه پدر و برادرش بفرستد.
به همین جهت جهیزیه زن به اضافه لباس های تازه ای به او بخشید و او را روانه خانه پدرش نمود.
پس از مدتی برادرزن به فیروز گفت: علت فرستادن خواهرم به خانه پدر و رنجش تو از وی چیست؟
چون فیروز جوابی نداد او را نصیحت کرد که همسرش را به خانه برگرداند.
ولی هر بار که برادرزن در این خصوص با وی گفتگو می کرد، فیروز سکوت می نمود و در بردن همسرش سهل انگاری می ورزید.
سرانجام برادرزن از وی به قاضی شهر شکایت نمود و او را به محاکمه کشید. شاه که مترصد وضع این زن و شوهر بود و می دانست غلام مخصوصش متوجه شده و از همسرش کینه ای به دل گرفته است، وقتی کار به محکمه قاضی کشید، بدون اینکه فیروز متوجه شود دستور داد قاضی رسیدگی به دعوای آنها را در حضور او انجام دهد.
در محکمه قاضی، برادرزن که شاکی بود گفت: باغی به این مرد اجاره داده ام که چشمه آب در آن جاری و در و دیوار آن آباد و درختانش ثمردار بود. ولی این مرد میوه آنرا خورد و درختان را از میان برد و چشمه را کور کرد و پس از خرابی، آنرا به من پس داده است!
فیروز در دفاع از خود گفت: من باغ را صحیح و سالم بهتر از روزی که به من داد به او مسترد داشته ام. برادرزن گفت: از او سؤال کنید چرا آنرا برگردانیده است؟
فیروز گفت: من از باغ ناراحتی نداشتم، ولی روزی که وارد آن شدم جای پای شیری را در آن دیدم، می ترسم اگر آنرا نگاه دارم آسیبی از شیر به من برسد! از اینرو آنرا بر خود حرام کردم.
پادشاه که تا آن لحظه ساکت بود و به مرافعه ایشان گوش می داد، در این جا گفت:
ای فیروز! با خاطر آسوده و خیال راحت برگرد به باغ خود که هر چند شیر وارد باغ تو شد، ولی به خدا هرگز متعرض آن نگردید و به برگ و میوه آن آسیبی نرسانید! او فقط یک لحظه در آنجا توقف کرد و برگشت
به خدا هیچ شیری، باغی مانند باغ تو ندیده است که خود را از بیگانه حفظ کند! چون سخن شاه به اینجا رسید و توأم با سوگند بود، فیروز باور کرد و با سابقه پاکی که از زن خود داشت متوجه شد که وی واقعاً زنی پاکدامن و با وفاست، و در آن لحظه حساس دامن خود را از آلودگی حفظ کرده، و خطر را برطرف نموده است.
بدین لحاظ با آرامش خاطر و طیب نفس زن را به خانه برگردانید و زندگی را از سر گرفتند.
قاضی و برادرزن و حضار مجلس نیز موضوع را دریافتند و همگی بر وفا و پاکدامنی و خود نگاهداری زن آفرین گفتند(20).

آدم لئیم

عربی بدوی (21) گرسنه از بادیه برآمد، بر لب آبی رسید دید که عربی دیگر انبان پر گوشت از پشت باز کرده و سر آن بگشاده و پاره پاره نان و گوشت بیرون می آورد و می خورد. بدوی آمد در برابر وی بنشست.
عرب در اثنای چیز خوردن سر برآورد و عربی را در برابر خود نشسته دید. گفت: یا اخی! از کجا می آئی؟ گفت: از قبیله تو.
گفت: بر منازل من گذر کردی؟
گفت: بلی بسی معمور و آبادان دیدم.
عرب مبتهج شد و گفت: سگ مرا که بقاع نام دارد دیدی؟
گفت: رمه تو را عجب پاسبانی می کند که از یک میل راه گرگ را مجال آن نیست که پیراهن آن رمه گردد.
گفت: پسرم خالد را دیدی؟
گفت: در مکتب پهلوی معلم نشسته بود و به آواز بلند قرآن می خواند.
گفت: مادر خالد را دیدی؟
گفت: بخ بخ (22) مثل او در تمام حی(23) زنی نیست که به کمال عفت و طهارت و غایت عصمت و خدارت(24)
گفت: شتر آبکش مرا دیدی؟
گفت: بغایت فربه و تازه بود، چنانکه پشتش به کوهان برابر شده بود.
گفت: قصر مرا دیدی؟
گفت: ایوان او سر به کیوان رسانیده بود، و من هرگز عالی تر از آن بنائی ندیده ام.
عرب چون احوال خانمان معلوم کرد و دانست که هیچ مکروهی نیست به فراغت نان و گوشت خوردن گرفت، و بدوی را هیچ نداد و بعد از آنکه سیر بخورد، سر انبان محکم ببست.
بدوی دید که خوشامد گفتن او نتیجه نبخشید ملول شد. در این محل سگی آنجا رسید. صاحب انبان استخوانی که از گوشت مانده بود، پیش او انداخت و برخاست تا انبان به پشت بر کشد و برود.
بدوی بی طاقت شد و گفت: اگر سگ تو بقاع زنده می بود، راست به این سگ می مانست.
عرب گفت: مگر بقاع من مرده است؟
گفت: بلی، در پیش من مرد، بقای عمر تو باد!
پرسید: که سبب آن چه بود؟
گفت: از بسکه شش شتر آبکش تو بخورد کور شد، بعد از آن بمرد.
عرب گفت: شتر آبکش مرا چه آفت رسیده بود که بمرد؟
گفت: او را در تعزیت مادر خالد کشتند.
عرب گفت: مگر مادر خالد بمرد؟
گفت: بلی.
عرب گفت: سبب مردن او چه بود؟
گفت: از بسکه نوحه می کرد و سر بر گور خالد می کوفت مغزش خلل یافت.
گفت: مرگ خالد بمرد؟
گفت: بلی
گفت: سبب مردن او چه بود؟
گفت: قصری و ایوانی که ساخته بودی به زلزله فرود آمد، و خالد در زیر آن بماند.
عرب که این اخبار موحشه استماع نمود، انبان نان و گوشت به صحرا افکند، و با واویلاه، و اثبوراه، راه بادیه گرفت.
بدوی انبان را بربود و فرار نمود و به گوشه ای رفت و بقیه نان و گوشت را بخورد، و به جای دعای طعام گفت: لا ارغم الله الاانف اللام. یعنی: خاک آلوده مگر دانا و خدای مگر بینی لئیمان را(25).

گاهی سخن سحر است

حسین بن بدر که به وی زبرقان می گفتند، از سران قبیله مشهور بنی تمیم بود. وی در سال نهم هجری با هیئتی از بزرگان قبیله خود به حضور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم شرفیاب شد و مسلمان گردید. پیغمبر هم او را مأمور جمع آوری زکات قبیله اش نمود و این خود سمتی بود که می رسانید مورد وثوق و توجه پیغمبر اسلام است. زبرقان به معیت عمر بن اهتم که او نیز از مردان نامی بود، به خدمت رسول خدا رسیدند.
عمرو بن اهتم از خاندانی بود که در زمان جاهلیت و پیش از ظهور اسلام به فصاحت گفتار و بلاغت بیان مشهور بودند، و خود نیز مردی سخنور و گوینده ای زبردست بود.
در آن روز زبرقان خود را معرفی کرد و با سخنانی سنجیده گفت: یا رسول الله! من سرآمد قبیله بنی تمیم هستم، همه گوش به فرمان من دارند، جواب همگان را من می دهم، حقوق آنها را من بازخواست می کنم، و من مانع می شوم کسی به آنها ظلم کند، و این مطلبی است که ابن اهتم (عمرو بن اهتم) اطلاع دارد.
عمرو بن اهتم گفت: آری یا رسول الله! وی نگهبان قلمرو خود است، و قبیله اش از وی اطاعت می کنند، و سخنانش را بگوش جان می شنوند.
زبرقان که دید، دوستش در شناسائی او به پیغمبر کوتاه آمد، گفت: به خدا ای پیغمبر! او بیش از آنچه اظهار داشت، آگاهی دارد، ولی چون به شرافت من حسد می ورزد، نخواست چنانکه می باید و می داند، درباره من سخن بگوید.
عمرو بن اهتم در پاسخ وی خطاب به پیغمبر گفت. به خدا قسم آنچه من زاید بر این می دانم اینست که: وی مردی تنگ نظر و از مردمی به دور است، پدری نادان و خالوئی دون پایه دارد و شخصاً تازه به دوران رسیده است!
عمرو بن اهتم دید که پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم از سخنان زشت و زیبای وی ناراحت شد، لذا گفت: یا رسول الله! اول خوشحال بودم و لذا بهترین اطلاعاتم را اظهار داشتم، ولی بعد که خشمگین شدم زشت ترین چیزی که در وی سراغ داشتم به زبان آوردم!
ما کذبت فی الاولی، و صدقت فی الثانیه .
بار اول دروغ نگفتم، ولی نوبت دوم به طور مسلم راست گفتم. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: ان من البیان لسحراً. راستی که بعضی از سخنان، انسان را مسحور می کند(26).